Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Definities & Interpretatie

Tenzij anders gedefinieerd, zullen de definities en bepalingen ten aanzien van de interpretatie opgenomen in bijlage 1 van toepassing zijn op deze verkoopsvoorwaarden.

2. Aankoop van producten

2.1 Uw naleving: U stemt ermee in om te voldoen aan alle richtlijnen, mededelingen, operationele regels en beleid en instructies met betrekking tot de aankoop van producten via het Platform, alsmede eventuele wijzigingen uitgegeven door Razapo (al dan niet als onderdeel van het gebruik van het platform of in verband met de aankoop van producten, ten behoeve van de verkoper). Razapo behoudt zich het recht om deze richtlijnen, mededelingen, regels en het beleid en de instructies ten allen tijde te herzien en u wordt geacht zich bewust te zijn van alle wijzigingen die worden aangebracht.

2.2 Verkopers: De producten worden verkocht door “verkopers”. Razapo kan een “verkoper” zijn voor sommige producten. “Verkoper” kan ook verwezen worden naar een ander partij dan Razapo (genoemd in deze Algemene verkoopsvoorwaarden als een “Third Party Verkopers”). Of een bepaald product te koop word aangeboden op het Platform door Razapo of een externe leverancier word vermeld op de website op de product informatie pagina. Producten aan u verkocht door verkopers zullen worden beheerst door individuele klanten Contracts (meer details hieronder in artikel 2.6):

 • 2.2.1 voor Producten die verkocht worden door externe leveranciers, zullen overeenkomsten worden aangegaan rechtstreeks en alleen tussen de Third Party Vendor en u; en
 • 2.2.2 voor Producten die verkocht worden door Razapo, word een rechtstreekse overeenkomsten aangegaan tussen Razapo en u.

2.3 Beschrijving van het product: Terwijl Verkoper zich inspand om een nauwkeurige beschrijving van de producten te geven, noch Razapo noch Verkoper garanderen dat een dergelijke omschrijving nauwkeurig, actueel of vrij van fouten is. In het geval dat het product dat u ontvangt volledig afwijkt van de beschrijving dat op het Platform weergegeven is, dan is Artikel 6 van deze Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

2.4 Het plaatsen van een bestelling: U kunt een Bestelling plaatsen door het invullen van het bestelformulier op het platform en het geschikte betalingsmiddel te selecteren .Verkoper zal geen Bestellingen accepteren die gegeven worden op een andere manier. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de Order.

2.5 U hebt het recht om uw bestelling te annuleren binnen vierentwintig uur vanaf het moment van uw bestelling ( “afkoelperiode”). De annulering moet worden meegedeeld aan Razapo schriftelijk binnen de afkoelperiode. Bij het verstrijken van de afkoelperiode, zijn alle bestellingen onherroepelijk en onvoorwaardelijk: Alle bestellingen worden geacht onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn en verwerkt te worden via het Platform en Verkoper is gerechtigd (maar niet verplicht) om een dergelijke order (s) te verwerken zonder uw verdere toestemming en zonder verdere referentie of kennisgeving aan u. In bepaalde omstandigheden, zoals vermeld in artikel 8, kan u een verzoek doen om u bestelling te annuleren of wijzigen aan de verkoper,verkoper is niet verplicht om gevolg te geven aan elk verzoek om te annuleren of wijzigen. De details met betrekking tot het annuleer proces en het beleid van Razapo kan hier worden geraadpleegd.

2.6 Voorbehouden verkopers rechten ten aanzien van Orders: Alle bestellingen moeten door de verkoper aanvaard worden naar eigen goeddunken en elk order aanvaard door de verkoper (zo een aanvaard order word een “Klant Contract” genoemd), zal een afzonderlijk contract vormen. U erkent dat, als je een bestellings bevestigings bericht ontvangt van Razapo, dat verkoper geen partij zal zijn voor juridisch bindende overeenkomsten of toezeggingen tussen verkoper en u voor de verkoop en transacties van de producten. Verkoper kan niet aanspraakelijk worden gesteld voor enige verliezen die het resultaat zijn van afspraken tussen verkoper en U. Verkoper behoudt het recht om via het platform orders te accepteren of niet.

2.7 Opzegging door de verkoper in geval van prijs fout: Verkoper behoudt zich het recht om het klant contract op te zeggen, in het geval dat een product verkeerd geprijst is op het Platform, in dat geval zal Razapo u op de hoogte stellen. Verkoper heeft het recht om het Klant Contract te verbreken ook al zijn de producten verzonden en betaald. Bij beëindiging van het Klant Contract zal verkoper u het bedrag terug betalen dat betaald is door u.

2.8 Product garantie: De garanties met betrekking tot een product ( “Productgarantie”) verkocht via een Klant Contract zal worden aangegeven door de verkoper via het platform onder de link “Productgarantie” op de product beschrijvings pagina voor het desbetreffende product, en wordt begrensd door de algemene voorwaarden beschreven voor het product. De garanties en voorwaarden vermeld in de garantie komen in de plaats van alle andere garanties en voorwaarden. Verkoper beeindigd alle andere expliciete of impliciete voorwaarden, garanties (tenzij bij wet verboden) met betrekking tot de geleverde producten.

2.9 Klant erkenning: U erkent en bevestigd dat u niet vertrouwd op enige voorwaarde, garantie, onderneming, aansporing of verklaring dat door verkoper gegeven is en niet van toepassing is in het klant contract. U bevestigd dat u niet vertrouwd op enige beschrijving, afbeeldingen of specificaties in een document, publiciteitsmateriaal  geproduceerd door een van beide Razapo of Verkoper. U erkent en aanvaardt dat voor zover toegestaan onder de Europese wet, de uitsluiting van garanties, uitsluiting van aansprakelijkheid en uitsluiting van rechtsmiddelen in deze Algemene Verkoop- en klanten Contracts om de producten te verkrijgen tegen lagere vergoedingen of prijzen het risico is tussen beide partijen koper en verkoper. U gaat er mee akkoord dat u zelf verandwoordelijk bent voor zo een afspraken en dat Razapo niet aansprakelijk kan worden gesteld voor problemen die ontstaan door deze afspraken.

2.10 Geen garanties: Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande artikel (2.9) en voor zover toegestaan onder de Europese wet:

 • 2.10.1 Geen enkele voorwaarde en garantie wordt gegeven met betrekking tot de levensduur of de slijtage van de geleverde producten. Al dan niet of ze geschikt zijn voor een bepaald doel of gebruik worden onder specifieke voorwaarden. Niettegenstaande het feit dat dergelijke voorwaarden kunnen worden bekend gemaakt door de Verkoper.
 • 2.10.2 voor handelingen die voortvloeien uit de schending van garantie of aangebrachte schade, of niet gemeld aan Razapo binnen de 6 maanden na aankoop of levering van het product.
 • 2.10.3 Razapo is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentuele, speciale, gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor het verlies van winst, goodwill, immateriële verliezen, en elke andere vorm van schade veroorzaakt door een schending van een derde partij Verkoper impliciete of expliciete garantie op de producten;
 • 2.10.4 voor producten die internationaal verzonden zijn, hou er rekening mee dat garanties van een internationale fabrikant niet geldig zijn. Fabrikant service is mogelijk niet beschikbaar; product handleidingen, instructies en veiligheidswaarschuwingen zijn waarschijnlijk niet in de taal van het land van bestemming. De producten (en bijbehorende materialen) zijn mogelijk niet ontworpen in overeenstemming met de normen van het land van bestemming zoals ook specificaties en etiketteringsvoorschriften.
 • 2.10.5 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade door een derde partij, direct of indirect veroorzaakt door reparaties of herstelwerkzaamheden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Razapo en de Klant vrijwaart Verkoper tegen alle verliezen die voortvloeien uit dergelijke claims.
 • 2.10.6 Verkoper is onder geen enkele vorm aansprakelijkheid voor bovenstaande garanties (of enige andere garantie, conditie) als de totale prijs voor de producten niet is betaald op de vervaldag van de betaling.
 • 2.10.7 Voor zover toegestaan op grond van de Europese wet, zal de Verkoper niet aansprakelijkheid zijn voor een defect in de producten na het verstrijken van de toepasselijke productgarantie.

2.11 Intellectuele Eigendom:

 • 2.11.1 Tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming van Razapo is verkregen, zal de klant niet verwijderen of veranderen de merken, logo’s, auteursrechtvermeldingen, serienummers, etiketten, labels of andere herkenningstekens, symbolen of legenden aangebracht op elk product.
 • 2.11.2 Waar softwaretoepassingen, drivers of andere computerprogramma’s en / of andere design details, technische handboeken of handleidingen, tekening of andere gegevens ( gezamenlijk aangeduid als “Materialen van het product”) door de Verkoper aan de Klant worden geleverd in verband met de Order, dan het gebruik en het behoud van het product zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de licentie of het gebruik (zoals end-user licenties, beperkingen of voorwaarden voor het gebruik), zoals word voorgeschreven door de verkoper of haar licentiegevers en mag niet worden gebruikt anders dan strikt in overeenstemming met die voorwaarden.
 • 2.11.3 De Klant stemt ermee in en erkent dat product materialen de eigendom blijven van Verkoper of haar licentiegevers. De Klant stemt ermee in dat alle intellectuele eigendom met betrekking tot de product materialen de eigendom blijft van de verkoper of haar licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Order, of voorafgaand schriftelijke toestemming van Razapo verkregen is. De klant verbindt zich er toe de product materialen en / of kopieën terug te zenden op verzoek van Razapo.

3. Levering van Producten

3.1 Adres: levering van de producten geschiedt aan het adres dat u opgeeft bij uw bestelling, hetzij door de verkoper of door Razapo (of haar vertegenwoordigers) namens de verkoper.

3.2 Shipping & verpakkingskosten: De verzending en verpakkingskosten worden vastgesteld in de order.

3.3 Tracking: U kunt de status van de levering volgen op de “Order Tracking” pagina van het Platform.

3.4 Levering termijn: U erkent dat de levering van de producten afhankelijk is van de beschikbaarheid van de producten. Verkoper zal alle mogelijke inspanningen doen om het product aan u te leveren binnen de leveringstermijn vermeld op de product pagina, u erkent als de voorraad informatie op het Platform bijgewerkt word, een product in sommige gevallen niet beschikbaar is tussen de updates. Alle levertijden die worden gegeven zijn slechts schattingen en vertragingen kunnen optreden. Als de levering van uw product wordt vertraagd zal de verkoper u hiervan op de hoogte brengen via e-mail en uw product zal zo spoedig mogelijk verzonden worden. Verkoper (noch een van de agenten) is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt.

3.5 Niet ontvangen van het product: In het geval dat u het product niet ontvangd voor de leveringsdatum en op voorwaarde dat u Razapo onmiddellijk op de hoogte steld binnen de 3 dagen na de verwachte leveringsdatum, zal verkoper alles doen om het product te lokaliseren en zo snel mogelijk te leveren aan de koper. Als Razapo niets vernomen heeft van u binnen 3 dagen na de leveringsdatum, wordt geacht dat u het product ontvangen heeft. Onder voorbehoud van uw rechten op grond van de Europese wet.

3.6 Klant neemt het product niet in ontvangst: Indien de klant de levering van de producten niet in ontvangst neemt (anders dan gevolg van een oorzaak die buiten controle van de Klant valt of op grond van de schuld van de verkoper),kan de verkoper zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel dat beschikbaar is, het klant contract opzeggen.

4. Prijzen van producten

4.1 Listings Prijs: de prijs van het product dat een klant moet betalen is de genoteerde prijs die bij het geliste product staat en verzonden word (via het plaform) door de klant naar de verkoper.

4.2 Belastingen: Alle Listings Prijzen zijn onderhevig aan belastingen, tenzij anders vermeld. Verkoper behoudt zich het recht om de listings prijzen te wijzigen op elk moment zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving.

5. Betaling

5.1 Algemeen: U kan betalen voor het product met behulp van één van de betaalmethoden door Razapo voorgeschreven. Wanneer u een bestelling plaatst, zal de betaling alleen in rekening worden gebracht wanneer de verkoper uw bestelling aanvaard in de vorm van een klant Contract. Alle betalingen geschieden door Razapo, ofwel betaling in ons eigen recht of als agent van de verkoper (waar Verkoper is een Third Party Verkoper). U erkent dat Razapo het recht heeft om betalingen van u te ontvangen voor rekening van Third Party Verkopers.

5.2 Aanvullende voorwaarden: De betalingsmethoden kunnen soms onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden zoals voorgeschreven door Razapo.

5.3 Betaling opties: U gaat akkoord met de geldende gebruikers voorwaarden van de betaalmethode die u gekozen heeft. Je kan geen aanspraak maken tegen de verkoper of een van de agenten (waaronder Razapo), voor eventuele tekortkomingen, storingen of fouten in verband met de door u gekozen betaalmethode. Razapo behoudt zich het recht om op elk moment elke betaalmethode te wijzigen te beëindigen, tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving aan u of opgave van reden.

5.4 Facturering: De verkoper kan u factureren op de vervaldag van een betaling onder de vorm van een klant Contract.

5.5 Bij niet-betaling: De gekozen betaalmethode word geannuleerd als koper er niet in slaagt om een betaling te doen volgens de gebruikersvoorwaarde, zonder afbreuk te doen aan enig recht of rechtsmiddel beschikbaar voor Verkoper, Verkoper is gerechtigd om het Klant Contract te annuleren of de levering van de producten op te schorten tot dat de betaling voldaan is.

5.6 Teruggave van betaling:

 • 5.6.1 Alle vergoedingen worden gemaakt via het oorspronkelijke betalings mechanisme en naar de persoon die de betaling heeft gedaan, met uitzondering van betaling bij levering, waar de terugbetaling via overschrijving of store credit op de bankrekening van het individu zal worden gedaan op voorwaarde dat de volledige en nauwkeurige bankgegevens aan ons worden verstrekt.
 • 5.6.2 Wij bieden geen enkele garantie voor de tijd dat nodig is om een terugbetaling te ontvangen op uw account. De verwerking van de betaling kan enige tijd duren en is onderworpen aan de respectieve banken en / of betalingsprovider interne verwerkings tijd.
 • 5.6.3 Alle verwerkings kosten in verband met het terugbetalings proces opgelegd door de bank- en / of betaling provider komen ten koste van ons.
 • 5.6.4 All terugbetalingen zijn afhankelijk van onze aanvaarding van een geldige teruggave van het Product.
 • 5.6.5 Wij behouden ons het recht om het mechanisme van de verwerking van terugbetaling op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • 5.6.6. De richtlijnen met betrekking tot het terugbetalings proces van Razapo kan hier worden geraadpleegd.

6. Retouren / Reparaties / Vervangingen

6.1 Retourbeleid: Alle aangiften moeten worden gedaan in overeenstemming met de retour voorwaarden de voorwaarden worden hier verklaard. Verkoper is niet verplicht in te stemmen met de terugkeer van een product tot er voldaan is aan alle retour voorwaarden. Als de verkoper akkoord gaat met de terugkeer van het product, dan zal de verkoper het vervangende product leveren aan het u opgegeven adres.

6.2 Toegestane teruggaves: Op basis van artikel 6.1, binnen 14 dagen voor items die onder het tevredenheid gegarandeerd beleid vallen en 7 dagen voor items die onder 100% kopersbescherming vallen. Vanaf de datum van levering van het product kan u een retour aanvragen wanneer u:

 • 6.2.1 een product krijgt dat fundamenteel verschillend is van de aard van het product vermeld in het Klant Contract
 • 6.2.2 een defecte of beschadigde Product onvangd
 • 6.2.3 een product krijgt dat niet beschreven is zoals op het platform
 • 6.2.4 een verkeerde item ontvangd
 • 6.2.5 een product krijgt met ontbrekende onderdelen of items
 • 6.2.6 een product krijgt dat niet past (voor mode-items)

6.3 Reparatie, vervanging of prijsverlaging: Als alternatief voor de terugkeer van defecte of beschadigde producten in het kader van artikel (6.2) kan de klant een verzoek doen voor een reparatie of vervanging van de producten. Een verzoek wordt onherroepelijk na kennisgeving van het verzoek aan Razapo. De Klant mag na het verzoek niet meer kiezen voor een terugkeer op grond van artikel(6.2). Wanneer de producten niet zijn gerepareerd of vervangen binnen een redelijke termijn dan kan Razapo naar eigen goeddunken een verlaging van de prijs verlenen aan de Klant. Een verlaging van de prijs in verhouding tot de verminderde waarde van de producten. In geen geval mag een dergelijke vermindering (15%) van de prijs overschrijden van de betrokken producten. Na reparatie, vervanging of prijsverlaging zal de Klant geen verdere vordering tegen de verkoper kunnen uitvoeren.

6.4 Vervangings Producten: Wanneer Razapo een vervangende Product heeft verstrekt of de klant een terugbetaling heeft bezorgd. Dan zijn de producten of onderdelen terug eigendom van de verkoper en verzoeken wij u om dergelijke producten of onderdelen zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de verkoper.

6.5 Het risico van beschadiging of verlies: Schade aan of verlies van de Producten word de Klant zijn verantwoordelijkheid op het moment van levering, of van het moment dat het product geleverd word maar de klant niet in staat is om het product te ontvangen. Geleverd betekend het tijdstip waarop Verkoper (via Razapo of Razapo agenten ) de levering van de producten heeft aangeboden.

6.6 In het geval waar de klant weigert het product te ontvangen of de klant retourd het product terug zonder geldige redenen zoals bepaald in artikel 6. Dan zal Razapo het product houden voor een periode van vijftien (15) dagen , gerekend vanaf de datum dat Razapo het product onvangd van de klant. Na het verstrijken van deze termijn wordt er geacht dat het product in de steek gelaten is door de klant, en Razapo of Verkoper kan beschikken over het product. Niettegenstaande het voorgaande, zal Razapo zijn uiterste best doen om het product terug te bezorgen aan de klant.

7. Vragen en klachten

Als u vragen of klachten heeft kan u contact opnemen met Razapo door behulp van de “Contact” pagina op het Platform. Razapo zal samenwerken met verkopers om uw vragen en klachten te beantwoorden.

8. Het beëindigen

8.1 Annulering door u: U mag het Klant Contract annuleren voordat de Verkoper de producten verzonden heeft door een schriftelijke kennisgeving aan Razapo via de ‘Contact’ pagina op het Platform, onder voorbehoud van clausule (2.5). Als de producten reeds verzonden zijn naar de klant kan je het klant contract niet meer annuleren. Je kan de producten wel retourneren in overeenstemming met artikel (6).

8.2 Annulering door Verkoper: Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht van beëindiging elders in deze verkoops voorwaarden, Verkoper of Razapo (die kan optreden namens de verkoper), kan elke product levering stoppen en verdere leveringen aan de klant beëindigen en het klant contract beëindigen met onmiddellijke ingang door een schriftelijke kennisgeving aan de klant. Bovenstaande bepalingen kunnen van toepassing zijn als:

 • 8.2.1 de producten die onder het Customer Contract zijn niet beschikbaar zijn voor welke reden dan ook
 • 8.2.2 de klant zich in strijd steld met het Klant Contract
 • 8.2.3 de Klant een zaak indiend bij een bevoegde rechtbank voor het ontbinden van het klant Contract
 • 8.2.4 de klant een afspraak maakt met een curator of een bevoegde rechtbank om beschermd te zijn voor mogelijke schuldeisers.

9. Risico en eigendom van de Goederen

9.1 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat over naar de Klant op het moment van levering of indien de klant ten onrechte er niet in slaagt om de levering van de goederen in ontvangst te nemen.

9.2 De producten worden niet doorgeven aan de Klant voordat Razapo heeft ontvangen in contanten of fondsen de volledige betaling van de prijs van de verkochte producten en alle andere goederen overeengekomen in het klanten contract met Razapo of de verkoper.

9.3 De Klant stemt er mee in om Razapo onmiddellijk te verwittigen voor enige problemen met de producten. De klant zal Razapo alle informatie bezorgen aangaande de gekochte producten als Razapo daar om vraagd.

9.4 Van het moment dat de goederen overgaan naar de klant (en op voorwaarde dat de Goederen nog steeds bestaan en niet zijn doorverkocht) behoud Razapo het recht om de producten terug te eisen van de klant. Bij niet naleving behoudt Razapo zich het recht om juridische stappen te ondernemen. En zal de klant alle kosen betalen die daaruit voorkomen, zoals de juridische kosten en andere kosten.

9.5 De klant is niet bevoegd om producten te verkopen waar nog schulden op zijn of die nog steeds eigendom zijn van Razapo. Dit is om veiligheids redenen. Als de klant dit toch doet dan zal (zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of remedie van Razapo) het openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar worden.

9.6 De klant vrijwaart Razapo en al haar respectievelijke functionarissen, medewerkers, directeuren, agenten en aannemers tegen alle verliezen, schade kost, kosten en juridische kosten in verband met de vaststelling en handhaving van de Razapo rechten onder deze voorwaarde.

10. Beperking van de aansprakelijkheid

10.1 Sole remedies van de klant: De in artikel 6 genoemde remedies zijn de klant enige en exclusieve rechtsmiddelen wegens non-conformiteit van of defecten in de producten.

10.2 Maximum Aansprakelijkheid: Niettegenstaande enige andere bepaling van deze algemene verkoops voorwaarden zal de maximale aansprakelijkheid van de Verkoper aan u of aan een andere partij voor alle verliezen die voortkomen uit of in verband met de verkoop van producten in het kader van elke klant contract, niet meer bedragen dan de bedragen die u aan de verkoper onder zulk klant contract betaald heeft.

10.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid: Razapo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen veroorzaakt (ongeacht de vorm van actie) die direct of indirect verband hebben met: (i) verschuldigde bedragen van andere gebruikers van het platform in verband met de aankoop van een product; (Ii) de verkoop van producten aan u, of het gebruik of de wederverkoop door u; en (iii) een defect als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, misbruik, verwaarlozing, ongeval, abnormale opslag en of arbeidsomstandigheden, wijziging of aanpassing van de producten of niet-naleving van de instructies van de verkoper voor het gebruik van de producten (of mondeling of schriftelijk).

11. Algemeen

11.1 Verwijzingen naar “Razapo”: deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor Razapo zowel als verkoper en als de exploitant van het platform of als agent van Third Party verkopers in aanzien van elke klant Contract.

11.2 Recht op uitbesteden: Third Party Verkopers hebben het recht om te delegeren en / of uit te besteden de verplichtingen uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aan Razapo of een van Razapo’s aangewezen dienstverleners, onderaannemers en / of agenten.

11.3 Geen verklaring van afstand: het niet nakomen door de verkoper van deze Algemene Verkoops voorwaarden zal geen reden zijn om deze voorwaarden niet na te komen. Het niet nakomen van deze verkopers voorwaarden door de verkoper zal geen invloed hebben om later de algemene verkoops voorwaarden af te dwingen. De verkoper behoud nog steeds het recht om zijn rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in een situatie waar u inbreuk maakt op deze Algemene Verkoops voorwaarden

11.4 Scheidbaarheid: Als beplaalde bepalingen van deze Algemene verkoops voorwaarden illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar worden in enig opzicht, dan zal de wettigheid, geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden aangetast en van kracht blijven alsof dergelijke illegale, ongeldig of niet-afdwingbare bepaling werden afgescheiden van deze Algemene verkoops voorwaarden.

11.5 Rechten van derden: een persoon of entiteit die geen partij is bij deze Algemene verkoops voorwaarden zal geen recht hebben om wetgeving van deze verkoops voorwaarden af te dwingen ongeacht of deze persoon of entiteit geïdentificeerd is bij naam of niet.

11.6 Toepasselijk recht: Deze verkoops voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Europa en onderwerpt u zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen in Belgie.

11.7 Wijzigingen: Verkoper kan samen met Razapo enige variatie aanbrengen aan de verkopers voorwaarden. U zal daarvan op de hoogte gebracht worden door middel van een e-mail. Deze verandering gaat van kracht op de datum dat Razapo de variatie van de verkoper aanvaard. Als u het Platform of de Diensten na die datum gebruikt, wordt u geacht deze variatie te hebben aanvaard. Als u deze variatie niet aanvaard moet u de toegang of het gebruik van het platform en de diensten stoppen en deze algemene verkoopvoorwaarden beëindigen. De rechten van de verkoper om variatie aan te brengen aan deze algemene verkoops voorwaarden zullen worden uitgevoerd gezamelijk met verkoper en Razapo (hetzij via de Portal of op een andere wijze als Razapo voorschrijft) De versie van de Algemene verkoops voorwaarden zullen van toepassing blijven tot de nieuwe versie van kracht gaat.

11.8 Correctie van fouten: Elke typografische, administratieve of andere fouten in een eventuele acceptatie, factuur of ander document door verkoper is onderworpen aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.

11.9 Valuta: Geld referenties onder deze Algemene verkoops voorwaarden zijn in Euro.

11.10 Volledige overeenkomst: Deze verkopers voorwaarden is de volledige overeenkomst tussen u en de verkoper en vervangt volledig alle eerdere afspraken, communicatie en afspraken met betrekking tot het onderwerp hiervan.

11.11 Bindend en overtuigend: U erkent en gaat ermee akkoord dat alle gegevens (met inbegrip van registers van telefoongesprekken met betrekking tot de Services, indien van toepassing) wordt beheerd door de Verkoper of haar dienstverleners met betrekking tot of in verband met het Platform en Services. Deze gegevens kunnen gebruikt worden als bewijs bij eventuele problemen tussen verkoper en U. U gaat ermee akkoord dat dergelijke dossiers kunnen gebruikt worden als bewijs en dat u niet zal aanvechten of betwisten de ontvankelijkheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of de echtheid van deze gegevens om het feit dat deze gegevens worden bewaard onder elektronische vorm.

11.12 Opdracht: U mag uw rechten onder deze Algemene voorwaarden voor verkoop overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De verkoper kan zijn rechten van deze Algemene verkoops voorwaarden aan een derde partij toewijzen.

11.13 Overmacht: Noch Razapo noch de verkoper is aansprakelijk voor wanprestatie, fouten, onderbreking of vertraging in nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene verkoops voorwaarden (of een deel daarvan) of voor enige onnauwkeurigheid, onbetrouwbaarheid of ongeschiktheid van het platform en / of de inhoud Services ‘als dit te wijten is, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect aan een gebeurtenis of storing die buiten Razapo of verkopers controle valt.

Definities en Interpretatie

1.1″Werkdag”: een dag (met uitzondering van zaterdag en zondag) waarop de banken open zijn voor het bedrijfsleven in Belgie en Nederland.

1.2″Klant” betekent een geautoriseerde gebruiker van het Platform en / of de Diensten.

1.3″Klant Contract” zijn, zoals gedefinieerd in artikel 2.6.

1.4 “Intellectuele Eigendom”: alle auteursrechten, patenten, innovaties, handelsmerken en dienstmerken, geografische aanduidingen, domeinnamen, lay-out ontwerp rechten, geregistreerde ontwerpen, modelrechten, database-rechten, handels- of bedrijfsnamen, rechten ter bescherming van handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie , rechten ter bescherming van goodwill en reputatie, en alle andere vergelijkbare of overeenkomstige eigendomsrechten en alle toepassingen, privileges, rechten aan te klagen, huidige of toekomstige inbreuken, verduistering of schending van een van de voorgaande rechten.

1.5 “Razapo Schadeloosgestelden” betekent Razapo, haar affiliates en al haar respectievelijke functionarissen, medewerkers, directeuren, agenten, aannemers en rechtverkrijgenden.

1.6 “Listing Prijs”: de prijs van de te koop aangeboden producten aan klanten, zoals vermeld op het Platform.

1.7 “Verliezen”: boetes, verliezen, schikkings bedragen, kosten (inclusief juridische kosten en kosten van een advocaat-client basis), uitgaven, acties, procedures, claims.

1.8 “Order” betekent, uw bestelling van producten via het Platform in overeenstemming met de Algemene verkoopsvoorwaarden.

1.9 “Wachtwoord” verwijst naar het wachtwoord dat een klant krijgt wanneer hij een account aanmaakt bij Razapo. Het wachtwoord moet samen gebruikt worden met de gebruikersnaam om toegang te krijgen tot het Platform en / of Diensten.

1.10 “Persoonlijke gegevens”: Zijn gegevens juist of niet juist, die gebruikt kunnen worden om je te identificeren, contacteren, localiseren. Persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer en creditcardgegevens.
“Persoonsgegevens” Zijn de gegevens die u aan ons verstrekt bij het plaatsen van een Order, ongeacht of u een account bij ons heeft of niet.

1.11 “Platform” betekent (A) de web en mobiele versies van de website geëxploiteerd door en eigendom van Razapo dat gevestigd is op de volgende
URL: www.razapo.com . (B) de mobiele applicaties ter beschikking gesteld door Razapo, met inbegrip van de iOS en Android-versies.

1.12 “product”: een product (met inbegrip van aflevering van het product of delen daarvan) beschikbaar voor verkoop aan klanten op het Platform.

1.13 “Productgarantie”: de garantie voor een verkocht product op het platform.

1.14 “Retour voorwaarden”: De retour voorwaarden worden hier verklaard.

1.15 “Third Party Verkoper”: een verkoper die, met toestemming van Razapo, gebruik maakt van het Platform en / of diensten en producten verkoopt aan klanten.

1.16 “verkoper”: een verkoper van producten zoals omschreven in artikel 2.2, inclusief een third party verkoper.

1.17 “Diensten” betekent de diensten, informatie en functies ter beschikking gesteld door de Verkoper op het Platform.

1.18 “Algemene verkoopvoorwaarden” betekent clausules 1 tot 11 en alle roosters bij deze voorwaarden.

1.19 “Gebruiksvoorwaarden“: de voorwaarden voor het gebruik van het Platform en / of Diensten.

1.20 “Gebruiksvoorwaarden” betekent de clausules 1 tot 11 en alle lijsten bij deze voorwaarden.

1.21 “Handelsmerken” betekent de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo’s gebruikt en weergegeven op het platform, met inbegrip van het Razapo merk, dat eigendom is van Artry Trading Hong Kong Limited.

1.22 “Username” verwijst naar de unieke login identificatie naam of code dat een klant die een account bij Razapo heeft identificeert.

1.23 “u” en “uw” verwijzen naar de mensen boven de leeftijd van 18 of anderszins onder toezicht van een ouder of voogd.

De Razapo verkoopsvoorwaarden moeten ten alle tijden worden nageleeft. Wie niet akkoort gaat met de verkoopsvoorwaarden of deze niet respecteerd, zal uitgesloten / verwijderd worden van het platform.

Laatste revisie: 28 November 2016