BEOORDELINGEN (REVIEW) VOORWAARDEN

<  Terug naar razapo klantenservice

De door Razapo.com aangeboden productbeoordelingen van klanten is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u boodschappen in welke vorm dan ook naar Razapo.com verzend, verklaart en garandeert u dat:

 • u de enige auteur en eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten daarvan bent;
 • u vrijwillig afstand doet van alle morele rechten die u op deze content hebt;
 • alle content die u hebt gepost correct is;
 • u minstens 18 jaar oud bent;
 • gebruik van de door u geleverde content geen inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en geen schade aan personen of entiteiten zal toebrengen. U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen content zult verzenden:
 • waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
 • die in strijd is met een wet, statuut, verordening of reglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot exportregeling, bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame);
 • die lasterlijk, beledigend, hatelijk, of aanstootgevend is voor personen, vennootschappen of bedrijven;
 • die seksueel expliciet materiaal promoot;
 • die geweld promoot;
 • die aanzet tot discriminatie op het vlak van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, geaardheid of leeftijd;
 • die in strijd is met een wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele of geheimhoudingsverplichting;
 • die aanzet tot illegale activiteiten;
 • die bedreigend is, misbruik maakt van of een inbreuk pleegt op iemands privacy, of die ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaakt;
 • die waarschijnlijk iemand zal lastig vallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • waarbij u zich voor iemand anders uitgeeft, of uw identiteit of verwantschap met iemand anders verkeerd voorstelt;
 • waarvan u de indruk wekt dat deze van ons afkomstig is wanneer dit niet het geval is;
 • waardoor een illegale activiteit (zoals bijvoorbeeld een inbreuk op auteursrechten) gesteund, bevordert of geholpen wordt;
 • waarvoor u van derden een betaling of een vergoeding hebt ontvangen;
 • die informatie bevat met betrekking tot andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat.

U gaat ermee akkoord om Razapo.com (en diens functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, medewerkers en externe serviceproviders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derde voor alle content die u verzendt, geeft u Razapo.com een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty’s rusten en toestemming om deze content te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, geheel te verwijderen, aan te passen, uit te geven, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of te distribueren en/of deze content in elke vorm, elk medium of elke technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u. Alle content die u verzendt, kan naar eigen goeddunken van Razapo.com worden gebruikt. Razapo.com behoudt zich het recht voor om content op de website van Razapo.com of haar geaffilieerde ondernemingen waarvan Razapo.com naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen, te condenseren of te verwijderen. Razapo.com garandeert niet dat u via Razapo.com de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Scores en geschreven opmerkingen worden gewoonlijk binnen de 24u gepost. Razapo.com behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te posten. U erkent dat u, niet Razapo.com, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt, is onderhevig aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Razapo.com, diens agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en medewerkers. Door uw e-mailadres in verband met uw score en beoordeling te verzenden, gaat u ermee akkoord dat Razapo.com en diens externe serviceproviders uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en voor andere administratieve doeleinden.

Laatste revisie: 25 Juli 2017

Contacteer onze klantenservice
Maandag – Zaterdag / 8u – 18u

  Bel +31(0)00000

   Stuur een mail

  Live chat

  Whatsapp +32(0)00000