1. Home
 2. Docs
 3. Algemeen
 4. Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de razapo.com website en / of de razapo.com mobiele app. Lees deze voorwaarden zorgvuldig. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en toegang tot het Platform en het gebruik van de services. Door de toegang tot het platform en het gebruik van de services, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kan je geen toegang of gebruik maken van dit platform of de services.

De toegang tot het gebruik van beveiligd met een wachtwoord en beveiligde gebieden van het platform en het gebruik van de diensten zijn slechts beperkt tot klanten met accounts. Je mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot het platform, onderdelen van het platform en diensten of enige andere beschermde informatie dat door ons beveiligd is.

Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming krijgen van je ouder (s) of wettelijke voogd (s), zij moeten akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden en de verantwoordelijkheid nemen voor je acties en eventuele kosten die worden geassocieerd met het gebruik van een van de diensten of de aankoop van producten. Als je geen toestemming van je ouder (s) of voogd (en) hebt, moet je stoppen met gebruik te maken van dit platform en de diensten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities en interpretatie
Artikel   2 – Algemeen gebruik van de diensten en de toegang tot het platform
Artikel   3 – Gebruik van de services
Artikel   4 – Kopers met een razapo.com account
Artikel   5 – Intellectuele eigendom
Artikel   6 – Onze beperking van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Artikel   7 – Hyperlinks en waarschuwingen
Artikel   8 – Je opmerkingen en informatie
Artikel   9 – Beëindiging
Artikel   10 – Beoordelingen (review) voorwaarden
Artikel   11 – Mededelingen
Artikel   12 – Algemeen

Artikel 1 – Definities en interpretatie

1. Definities. Tenzij de context anders vereist, gelden de volgende uitdrukkingen en betekenissen in deze gebruiksvoorwaarden:

1.1 “Klant”: Een persoon die ouder is dan 18 jaar en bevoegd is om aankopen te doen op het platform.

1.2 “Intellectuele Eigendom”: alle auteursrechten, patenten, innovaties, handelsmerken, geografische aanduidingen, domeinnamen, lay-out ontwerp rechten, geregistreerde ontwerpen, modelrechten, database-rechten, handels- of bedrijfsnamen, rechten ter bescherming van handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie , rechten ter bescherming van goodwill en reputatie, en alle andere vergelijkbare of overeenkomstige eigendomsrechten.

1.3 “Razapo.com schadeloosgestelden” betekent razapo.com en al haar respectievelijke functionarissen, medewerkers, directeuren, agenten, aannemers en rechtverkrijgenden.

1.4 “Aanbiedingsprijs”: de prijs van de te koop aangeboden producten aan klanten, zoals vermeld op het platform.

1.5 “Verliezen”: boetes, verliezen, schikkingsbedragen, kosten (inclusief juridische), uitgaven, acties, procedures, claims.

1.6 “Materialen” betekent, alle webpagina’s op het platform, met inbegrip van de informatie, afbeeldingen, links, geluiden, video, software, applicaties en andere materialen getoond of ter beschikking gesteld op het platform.

1.7 “Order” betekent, een bestelling van producten via het Platform in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden.

1.8 “Wachtwoord” verwijst naar het wachtwoord dat een klant krijgt wanneer hij een account aanmaakt bij razapo.com. Het wachtwoord moet samen gebruikt worden met de gebruikersnaam om toegang te krijgen tot het platform en de diensten.

1.9 “Persoonlijke gegevens”: Zijn gegevens juist of niet juist, die gebruikt kunnen worden om je te identificeren, contacteren, lokaliseren. Persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit je naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en telefoonnummer.
“Persoonsgegevens” Zijn de gegevens die je aan ons verstrekt bij het plaatsen van een order, ongeacht of je een account bij ons hebt of niet.

1.10 “Platform” betekent de web en mobiele versies van de website geëxploiteerd door en eigendom van Razapo Europe S.L. dat gevestigd is op de volgende URL`s: https://razapo.com, https://www.razapo.com, http://www.razapo.nl, http://www.razapo.be . De mobiele applicaties ter beschikking gesteld door razapo.com met inbegrip van de iOS en Android-versies.

1.11 “Privacy Policy” betekent het privacybeleid hier uiteengezet.

1.12 “product”: een product beschikbaar voor verkoop aan klanten op het platform.

1.13 “Verboden materiaal”: alle informatie, afbeeldingen, foto’s, gegevens en enig ander materiaal dat:

 • bevat computer virus of andere invasieve of schadelijke code, programma of macro;
 • inbreuk maakt op een derde partij intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten;
 • lasterlijk of bedreigend;
 • obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, vervalste, frauduleus, gestolen, schadelijk of anderszins illegaal is onder het toepasselijke recht;
 • Kan worden opgevat als beledigend en of anderszins verwerpelijk is, naar ons eigen oordeel.

1.14 “Diensten” betekent diensten, informatie en functies die beschikbaar zijn gemaakt door ons op het platform.

1.15 “Algemene verkoopvoorwaarden”: de voorwaarden voor de aankoop van producten door een klant worden hier uiteengezet.

1.16 “Gebruikersvoorwaarden” betekent de artikelen 1 tot 12 in deze gebruikersvoorwaarden.

1.17 “Handelsmerken” betekent de handelsmerken, handelsnamen en logo’s gebruikt en weergegeven op het platform, met inbegrip van het razapo.com merk, dat eigendom is van razapo.com.

1.18 “Username” verwijst naar de unieke login identificatie naam of code dat een klant die een account bij razapo.com heeft identificeert.

Artikel 2 – Algemeen gebruik van de diensten en de toegang tot het platform

2.1 Je stemt ermee in om te voldoen aan alle richtlijnen, mededelingen, operationele regels, beleid en instructies met betrekking tot het gebruik van de diensten en de toegang tot het Platform, als ook alle wijzigingen die uitgegeven worden door ons. Wij behouden ons het recht om deze richtlijnen, mededelingen, regels, het beleid en de instructies ten allen tijde te herzien en je word geacht zich bewust te zijn van al deze wijzigingen.

2.2 Beperkte activiteiten: Je gaat er mee akkoord en onderneemt niet:

 • zich voor te doen als een persoon met een andere identiteit.
 • gebruik te maken van het platform of diensten voor illegale doeleinden.
 •  interfereren met andermans gebruik van het platform of diensten.
 • te gebruiken of uploaden, software of materiaal dat bevat, virussen, schadelijke componenten, kwaadaardige code`s, schadelijke bestanddelen die het platform en andere gegevens kunnen aantasten.
 • gebruik te maken van het platform of diensten anders dan in overeenstemming met de gebruikersvoorwaarden.

2.3 Beschikbaarheid van het platform en services: We kunnen zonder opgave van redenen of voorafgaande kennisgeving het platform geheel of gedeeltelijk, upgraden, wijzigen, schorsen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als je geen toegang hebt tot het platform tijdens deze periode.

2.4 We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht om:

 • toezicht te houden op alle activiteiten die gebeuren op het platform. We kunnen in onze enige absolute discretie, onderzoek doen naar overtredingen van de gebruikersvoorwaarden en gepaste maatregelen nemen als deze geschonden worden.
 • de toegang tot het platform en diensten weigeren of te beperken voor elke bezoeker.
 • elke activiteit te melden aan de bevoegde autoriteiten die in strijd zijn met de wetgeving en samen te werken met deze autoriteiten.
 • alle informatie en gegevens aan je te vragen in verband met het gebruik van de diensten en de toegang tot het platform en behouden ons het recht om de toegang tot het platform en diensten te weigeren als we merken dat er frauduleuze informatie en gegevens worden gebruikt.

2.5 Privacy Policy: Het gebruik van de diensten en de toegang tot het platform is ook onderworpen aan het Privacy Beleid zoals hier uiteengezet.

2.6 Algemene voorwaarden van Verkoop: Het aankopen van een product zal onderworpen zijn aan de algemene verkoopvoorwaarden
als de externe verkoper zelf geen voorwaarden voorzien heeft op de winkelpagina van de externe verkoper.

Let op! Wanneer je een artikel van een externe verkoper aanschaft via razapo.com, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van de betreffende verkoper en de razapo.com gebruikersvoorwaarden. Je kan de voorwaarden van de externe verkoper lezen op de winkelpagina van de verkoper (algemene voorwaarden).

2.7 Aanvullende voorwaarden: In aanvulling van deze gebruikersvoorwaarden. Meer uitgebreide of bijgewerkte versies van deze voorwaarden opgesteld door ons of onze onderaannemers kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing.

Artikel 3 – Gebruik van de services

3.1 Beperkingen: Het gebruik van de Diensten is beperkt tot geautoriseerde Klanten die de wettelijke leeftijd hebben van 18 jaar. Klanten die tijdelijk of permanent zijn geschorst omdat ze de bepalingen en voorwaarden hebben geschonden of in strijd zijn met de bepalingen en voorwaarden mogen geen gebruik meer maken van de diensten, zelfs als ze voldoen aan de eisen van dit artikel (3.1)

3.2 Algemene gebruikersvoorwaarden: Je gaat er mee akkoord:

 • (A) ten alle tijden toegang tot en / of gebruik te maken van de diensten op een legale en wettige manier en je gaat er verder mee akkoord om alle activiteiten met betrekking tot de dienstverlening ter goeder trouw uit te voeren.
 • (B) ervoor te zorgen dat alle informatie of gegevens die je invoert op het Platform juist zijn. En dat je zelf verantwoordelijk bent voor de ingevoerde gegevens. Razapo.com is niet aansprakelijk voor gegevens die fout ingevoerd worden op het platform.

3.3 Beschrijving van het product: Hoewel wij streven naar een nauwkeurige beschrijving van de producten, hebben we geen garantie dat een beschrijving nauwkeurig is, actueel of vrij van fouten.

3.4 Prijzen van de producten: Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3.5 Externe verkopers: Je gaat er mee akkoord dat externe verkopers hun producten te koop aanbieden op het Razapo.com platform. Men kan de gegevens van de verkoper vinden op de product detail pagina (Informatie verkoper).

 1. De klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen klant en externe verkoper (de derde partij die het product/ de producten via het platform ter verkoop aanbiedt) en dat razapo.com geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van externe verkopers, dient de klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende externe verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op razapo.com en razapo.com op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.
 3. Wanneer de klant een artikel van een externe verkoper aanschaft via razapo.com, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van de betreffende externe verkoper en de razapo.com gebruikersvoorwaarden. Je kan de voorwaarden van de externe verkoper vinden op de winkelpagina van de verkoper onder de knop (Algemene voorwaarden).
 4. Razapo.com betaald de externe verkoper 20 dagen na het afronden van de order (met de status order “afgerond” in de IT-tool van razapo.com) op de toepasselijke rekening die opgeven is bij onze externe payment sevice provider (Online Paymentplatform) door de externe verkoper. Het uit te betalen bedrag is het bedrag waaraan het product verkocht is met aftrekking van de activiteitskosten en de transactiekosten. Binnen de termijn van 20 dagen wanneer het bedrag nog niet betaald is aan de externe verkoper kan de klant een voorstel tot terugbetaling doen aan de externe verkoper via de IT-tool van razapo.com. De externe verkoper zal via de IT-tool van razapo.com een aanvraag tot terugbetaling doen aan de beheerder van razapo.com. Razapo.com zal het bedrag overmaken op de toepasselijke rekening die opgeven is bij onze externe payment sevice provider (Online Paymentplatform) door de klant.
 5. 20 dagen na het afronden van de order (met de status order “afgerond” in de IT-tool van razapo.com) wordt de koopovereenkomst ontbonden, dan dient de klant zich rechtstreeks tot de externe verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Razapo.com is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. Razapo.com is niet gehouden enig bedrag, aan de externe verkoper te vergoeden vanwege een koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en razapo.com is gerechtigd om de commissie (activiteitskosten) te behouden.

   

Artikel 4 – Kopers met een razapo.com account

4.1 Gebruikersnaam en wachtwoord: Voor bepaalde diensten van het platform heb je een account nodig om persoonlijke gegevens mede te delen. Als je vraagt om een account aan te maken, kan een gebruikersnaam en wachtwoord gegeven worden aan jou door ons. We vragen je om je gebruikersnaam en wachtwoord met absolute discretie te gebruiken. We kunnen op elk moment verzoeken dat je je persoonlijke gegevens en je gebruikersnaam en wachtwoord wijzigt. We kunnen zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving je persoonlijke gegevens en gebruikersnaam en of wachtwoord verwijderen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de verliezen of problemen die hieruit voorkomen. Je gaat ermee akkoord om je wachtwoord om een bepaalde tijd te veranderen en om je gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je account en zelf aansprakelijk voor eventuele openbaarmaking van je persoonlijke gegevens. je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als je een vermoeden heeft dat de vertrouwelijkheid van je gebruikersnaam en het wachtwoord in gevaar is gebracht, of als er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van de gebruikersnaam en het wachtwoord .

4.2 Gebruik / toegang: Je gaat ermee akkoord dat het gebruik van de services en toegang tot het platform en alle informatie, data of communicatie via gebruikersnaam en wachtwoord worden verschaft, Je gebruikt je gebruikersnaam en wachtwoord enkel om:

 • toegang tot de Platform te verkrijgen en gebruik te maken van de diensten.
 • informatie, mededelingen, gegevens te verzenden naar ons.

Je gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de toegang tot het platform en het gebruik van de diensten. Je gaat ermee akkoord dat we jou account kunnen sluiten ten alle tijden en zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Je gaat er verder mee akkoord om ons volledig te vrijwaren tegen alle verliezen toe te schrijven aan het gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom

5.1 Eigendom: De intellectuele eigendom in en om het platform en de materialen zijn eigendom van razapo.com en worden gecontroleerd door razapo.com onze licentiegevers of onze dienstverleners. We behouden ons het recht om de intellectuele eigendom af te dwingen in de ruimste zin van de wet.

5.2 Beperkt gebruik: Geen enkel deel of delen van het platform of enig materiaal mag worden verveelvoudigd, uit elkaar gehaald, gescheiden, veranderd, gedistribueerd, gepubliceerd, weergegeven, overgedragen in welke wijze of op welke wijze of opgeslagen op servers of apparatuur worden geïnstalleerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de betrokken auteursrechthebbenden. Met inachtneming van artikel 5.3, wordt toestemming slechts verleend aan je om te downloaden, afdrukken of gebruik te maken van de materialen voor persoonlijk en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat je niet het materiaal aanpast en dat wij of de betreffende rechthebbenden alle auteursrechten en andere eigendomsrechten behouden.

5.3 Handelsmerken: De handelsmerken zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van ons of derden. Niets op het platform en in deze gebruikersvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als toekenning  van een licentie of recht van gebruik van alle handelsmerken weergegeven op de diensten, zonder onze schriftelijke toestemming en toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Artikel 6 – Onze beperking van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

6.1 Razapo.com kan niet niet garanderen:

 • de juistheid, tijdigheid, geschiktheid, commerciële waarde of volledigheid van alle gegevens en informatie op het platform, de services of het materiaal.
 • dat het platform, de diensten of een van de materialen ononderbroken, veilig of vrij van fouten of weglatingen zal worden verstrekt of dat de geconstateerde gebreken zullen worden gecorrigeerd.
 • dat het platform, de diensten of het materiaal vrij zijn van computervirussen of andere kwaadaardige, destructieve of corrupte code, programma of macro’s.
 • de veiligheid van informatie die door jou of aan jou gegeven word via het platform of de diensten, je gaat er mee akkoord dat alle informatie verzonden en ontvangen via onze diensten op het platform kan worden geopend en openbaar worden gemaakt door onbevoegde, derden, werknemers of agenten. Je gaat er mee akkoord dat er onjuiste gegevens kunnen ontstaan door onderbrekingen van het internet en e-mail.

6.2 Razapo.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen, hoe dan ook veroorzaakt (ongeacht de vorm van actie) dat direct of indirect in verband is met:

 • toegang, gebruik of het onvermogen om het platform of de diensten te gebruiken.
 • het vertrouwen van de gegevens of informatie beschikbaar gesteld via het platform of via de diensten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de inhoud van de gegevens die beschikbaar gesteld worden op het platform.
 • een systeem, server of verbinding fout, weglating, onderbreking, vertraging in de transmissie, computer virus, vernietiging of corrupte code of andere kwaadaardige voorvallen.
 • het gebruik van of de toegang tot een andere website of webpagina gekoppeld aan het platform, zelfs als wij of onze agenten of werknemers je dit hebben geadviseerd.

6.3 Eigen risico: Elk risico van misverstanden, fouten, schade, kosten of verliezen als gevolg van het gebruik van het platform is geheel op eigen risico. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke problemen dan ook.

Artikel 7 – Hyperlinks en waarschuwingen

7.1 Hyperlinks: Voor je comfort, kunnen we hyperlinks toevoegen naar andere websites of inhoud die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Dergelijke gelinkte websites of de inhoud ervan zijn niet onder onze controle en we zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten, vertragingen, laster, smaad, leugens, obsceniteit, pornografie, godslastering, onjuistheid of enig ander ongewenst materiaal in de inhoud of de toegang tot de gelinkte website. Hyperlinks naar andere websites of de inhoud ervan zijn niet goedgekeurd of onder controle van razapo.com. Je gaat er mee akkoord dat de toegang tot en het gebruik van deze websites geheel op eigen risico is.

7.2 Promotions: We kunnen banners of ander materiaal hechten aan het platform in het kader van promotie voor producten of diensten voor ons of onze verkopers . Voor alle duidelijkheid, je zal geen betaling, vergoeding en provisie ontvangen met betrekking tot dergelijke promotiemateriaal.

Artikel 8 – Jouw opmerkingen en informatie

8.1 Inzendingen door jouw: Je verleent ons het recht om materialen en informatie te gebruiken die je toevoegt aan het platform, inclusief maar niet beperkt tot, vragen, beoordelingen, opmerkingen en suggesties. Wanneer je opmerkingen of beoordelingen post op het platform, verleen je ons het recht om de naam die je indient of je gebruikersnaam in verband met deze beoordeling, commentaar, of andere inhoud te gebruiken. Je zal geen vals e-mail adres gebruiken en je voordoen als iemand anders om ons of onze verkopers te misleiden als je gegevens ingeeft op het platform. We kunnen maar zijn niet verplicht om gegevens te veranderen of te verwijderen.

8.2 Toestemming om e-mails te ontvangen: Je geeft je volledige toestemming aan ons om informatie ingegeven door jou te verzamelen, verwerken en te gebruiken voor de toepassing van het verzenden van informatieve en promotionele mails. En je geeft toestemming aan ons om berichten, updates, communicatie en andere informatie naar je toe te zenden. Als je akkoord gaat met dit artikel 8.2 ga je akkoord met de bepalingen van alle spam wetten (Al dan niet in Europa of elders). Je kan je altijd afmelden voor het ontvangen van promotionele e-mails door te klikken op de betreffende hyperlink in een promotionele e-mail.

8.3 Razapo.com kan worden verplicht door de overheid om bepaalde informatie in verband met een audit of onderzoek bekend te maken. Je begrijpt dat we verplicht zijn om elke vraag die door een overheidsinstantie om dergelijke informatie te bekomen niet betwisten.

Privacybeleid: Je bevestigd dat je hebt gelezen en akkoord gaat met het privacybeleid hier uiteengezet. En ook akkoord gaat met de collectie en het gebruik en openbaarmaking van je persoonlijke gegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in het privacybeleid.

Artikel 9 – Beëindiging

9.1 Beëindiging door ons: We kunnen met onmiddellijke ingang en zonder je te verwittigen het gebruik van het platform en de diensten en je gebruikersnaam en wachtwoord ontzeggen. We kunnen de toegang tot het platform en de diensten (of een deel daarvan) om welke reden dan ook ontzeggen. Zoals schending van deze gebruikersvoorwaarden of naar onze mening of de mening van een regelgevende instantie.

9.2 Beëindiging door u: Je kan de overeenkomst met razapo.com beëindiging door dit zeven dagen vooraan schriftelijk te melden aan ons.

Artikel 10 – Beoordelingen (review) voorwaarden

De door Razapo.com aangeboden productbeoordelingen en winkelbeoordelingen van klanten is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer je berichten in welke vorm dan ook naar Razapo.com verzend, verklaart en garandeer je dat:

 • je de enige auteur en eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten daarvan bent;
 • je vrijwillig afstand doet van alle morele rechten die je op deze content hebt;
 • alle content die je hebt gepost correct is;
 • je minstens 18 jaar oud bent;
 • gebruik van de door jouw geleverde content geen inbreuk maakt op deze gebruikersvoorwaarden en geen schade aan personen of entiteiten zal toebrengen. Je gaat er verder mee akkoord en garandeert dat je geen content zult verzenden:
 • waarvan je weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
 • die in strijd is met een wet, statuut, verordening of reglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame);
 • die lasterlijk, beledigend, hatelijk, of aanstootgevend is voor personen, vennootschappen of bedrijven;
 • die seksueel expliciet materiaal promoot;
 • die geweld promoot;
 • die aanzet tot discriminatie op het vlak van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, geaardheid of leeftijd;
 • die in strijd is met een wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele of geheimhoudingsverplichting;
 • die aanzet tot illegale activiteiten;
 • die bedreigend is, misbruik maakt van of een inbreuk pleegt op iemands privacy, of die ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaakt;
 • die waarschijnlijk iemand zal lastig vallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • waarbij u zich voor iemand anders uitgeeft, of je identiteit of verwantschap met iemand anders verkeerd voorstelt;
 • waarvan je de indruk wekt dat deze van ons afkomstig is wanneer dit niet het geval is;
 • waardoor een illegale activiteit (zoals bijvoorbeeld een inbreuk op auteursrechten) gesteund, bevordert of geholpen wordt;
 • waarvoor je van derden een betaling of een vergoeding hebt ontvangen;
 • die informatie bevat met betrekking tot andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat.

Je gaat ermee akkoord om Razapo.com (en diens functionarissen, externe verkopers, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, medewerkers en externe serviceproviders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van advocaatkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van de hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of de overtreding van een wet of de rechten van derde voor alle content die je verzendt, geeft u Razapo.com een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty’s rusten en toestemming om deze content te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, geheel te verwijderen, aan te passen, uit te geven, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of te distribueren en/of deze content in elke vorm, elk medium of elke technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan jouw. Alle content die je verzendt, kan naar eigen goeddunken van Razapo.com worden gebruikt. Razapo.com behoudt zich het recht voor om content op de website van Razapo.com of haar geaffilieerde ondernemingen waarvan Razapo.com naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen, te condenseren of te verwijderen. Razapo.com garandeert niet dat je via Razapo.com de mogelijkheid hebt om door jouw ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Beoordelingen en geschreven opmerkingen worden gewoonlijk binnen de 24u zichtbaar op de razapo.com website. Razapo.com behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. Je erkent dat je niet Razapo.com, verantwoordelijk stelt voor de inhoud van je inzending. Niets van de content die je inzendt, is onderhevig aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Razapo.com, diens agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en medewerkers. Door je e-mailadres in verband met beoordeling te verzenden, ga je ermee akkoord dat Razapo.com en diens externe serviceproviders je e-mailadres mogen gebruiken om contact met je op te nemen over de status van je beoordeling en voor andere administratieve doeleinden.

Artikel 11 – Mededelingen

11.1 Mededelingen van ons: Door middel van elektronische media op de dag van publicatie.

11.2 Mededelingen van jouw: Je mag alleen schriftelijke mededelingen zenden naar ons aangewezen e-mail adres. We proberen zo snel mogelijk te reageren maar kunnen niet garanderen dat we altijd kunnen reageren met een constante snelheid.

11.3 Andere wegen: Niettegenstaande Clausules 11.1 en 11.2 kunnen we soms ook ander vormen voor het geven van mededelingen gebruiken. We zullen je op de hoogte brengen wanneer dit gebeurd.

Artikel 12 – Algemeen

12.1 Wijzigingen: We kunnen wijzigingen aanbrengen aan deze gebruikersvoorwaarden en deze melden aan je via het platform of op enige andere wijze van kennisgeving (waaronder kennisgeving door middel van e-mail). De wijzigingen gaan van kracht van het moment dat we deze melden aan je via bovenvermelde middelen.  Als je gebruik maakt van het platform nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt ga je ook akkoord met deze wijzigingen. Als je de wijzigingen niet aanvaard mag je geen gebruik meer maken van het platform en de gebruikersvoorwaarden beëindigen. We kunnen ten alle tijden wijzigingen aanbrengen aan de gebruikersvoorwaarden zonder de toestemming van enig persoon.

12.2 Correctie van fouten: Elke typografische, administratieve of andere fouten in een factuur of ander document van onze kant zijn onderworpen aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van onze kant.

12.3 Valuta: Geld referenties onder deze gebruikersvoorwaarden zijn in Euro.

12.4 Taal: Voor deze gebruikersvoorwaarden is de Nederlandse taal van toepassing.

12.5 Volledige overeenkomst: Deze gebruikersvoorwaarden zal de gehele overeenkomst en eerder gemaakte afspraken tussen jouw en ons volledig vervangen.

12.6 Binding: Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle gegevens worden beheerd door ons of onze dienstverleners met betrekking tot of in verband met het platform en services. Je gaat er mee akkoord dat dergelijke dossiers in elektronische vorm worden opgeslagen. Je doet hierbij afstand van je rechten van de dossiers vermeld in dit hoofdstuk.

12.7 Uitbesteding: We behouden ons het recht om de prestaties van het platform en diensten uit te geven aan dienstverleners, onderaannemers en agenten.

De Razapo.com gebruikersvoorwaarden moeten ten alle tijden worden nageleefd. Wie niet akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden of deze niet respecteert, zal uitgesloten en verwijderd worden van het platform.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?