> Print pagina

Gebruikersvoorwaarden externe verkopers

Door zich te registreren als externe verkoper bij razapo.com en dit elektronische contract (e-contract) te accepteren, bevestigd U dat U de volgende voorwaarden heeft gelezen en bevestigd U dat U akkoord gaat met deze voorwaarden.

Artikelen

1. Definities

Woorden en uitdrukkingen gebruikt in de bijzondere voorwaarden en de gebruikers voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Activiteiten: de activiteiten en faciliteiten, die razapo.com voorziet aan de externe verkoper, voor het aanmaken en het aanbieden van de goederen op het platform.

Activiteitskosten: De kosten die razapo.com factureert aan de externe verkoper voor de voorziene activiteiten, berekend op basis van een percentage van de genoteerde prijs van de goederen of producten van een afgewerkt order (met de status order “afgerond” in de IT-tool van razapo.com), met inbegrip van alle kosten gegeven door de externe verkoper aan de klant, inclusief BTW en eventuele andere belastingen die van toepassing zijn bij wet. Coupons en kortings bonnen (indien aanwezig) wordt niet berekend als activiteitskosten. De activiteitskosten (indien niet anders aangegeven) worden berekend in lokale valuta inclusief alle belastingen of toeslagen die van toepassing zijn bij wet.

Content Materiaal: Volledige product informatie, tekst, afbeeldingen en alle andere goederen-gerelateerde informatie.

Klant: een derde, die bestellingen of aankopen doet van goederen op het platform.

Klantovereenkomst: Een overeenkomst tussen de externe verkoper en de klant met betrekking tot de levering van de goederen. De klant overeenkomst wordt verwerkt door razapo.com

Goederen: De producten die de externe verkoper aanbied en verkoopt aan klanten via het razapo.com platform.

Product Categorie: Een van de categorieën en subcategorieën waarin producten aangeboden kunnen worden.

Schriftelijk: Aangetekende post met ontvangstbevestiging, e-mail naar het adres dat U heeft opgegeven bij registratie als verkoper.

Notering Prijs: De genoteerde prijs van de goederen op het platform.

Razapo: Is de juridische eigenaar van het domein en / of platform van https://razapo.com, http://razapo.be, http://razapo.nl, https://www.razapo.com, http://www.razapo.nl, http://www.razapo.be

Order: De opdracht voor de verkoop van goederen aan een klant via het platform.

Platform: De website https://www.razapo.com

Externe verkoper: De persoon die als externe verkoper is geregistreerd op het razapo.com platform  en het platform gebruik voor de aanbieding en verkoop van goederen.

Verkoopovereenkomst: De overeenkomst tussen de partijen.

SKU: Stock Keeping Unit, unieke identificatienummer dat verwijst naar bepaalde goederen tussen de goederen beschikbaar voor aankoop op het Platform.

Transacties: Betalingen, Activiteit vergoedingen, terugbetalingen, aanpassingen en andere transacties met betrekking tot de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

2. Activiteiten

2.1 De partijen zijn het eens over de levering van activiteiten door razapo.com aan de externe verkoper.

2.2 Algemene activiteiten: het aanbieden en publiceren of weergeven van content materiaal, klantenservice, order verificatie, ondersteuning bij het beheer van de opbrengsten, verwerken van alle transacties met betrekking tot bestellingen op het platform, als ook de verwerking van betalingen voor de verkoper, algemeen activiteiten worden door razapo.com geleverd aan de verkoper alleen voor de goederen die aangeboden en gepubliceerd zijn door de verkoper op het platform. Activiteitskosten bedragen 6% of 8% afhankelijk van de productcategorie.

2.3 Activiteitskosten kunnen niet worden gewijzigd zonder toestemming van razapo.com. razapo.com heeft het recht om de activiteitskosten te veranderen en zal een dergelijke wijziging aan de externe verkoper melden.

2.4 Betaling: De collecte en het beheer van de door een klant van externe verkoper te betalen verkoopprijs vindt plaats door gebruikmaking van de diensten van een payment service provider (“PSP”), waarbij de PSP de bedragen voldoet aan de Stichting. Zodra het aankoopbedrag van de klant fysiek is bijgeschreven op de derdengeldenrekening van de stichting, ontvangt  klant en externe verkoper van razapo.com een bericht van de aankoop. Het is aan opdrachtgever om de aankoop tijdig verder af te wikkelen. Pas op het moment dat een aankoopbedrag van een klant fysiek is bijgeschreven op de derdengeldenrekening van de stichting, heeft externe verkoper een vordering op de stichting. De stichting kan vanaf dat moment en uitsluitend na een verzoek of instructie van razapo.com de gecollecteerde bedragen aan externe verkoper uitbetalen, met inhouding van de overeengekomen activiteitskosten en eventuele andere vergoedingen van razapo.com op grond van deze Overeenkomst.

3. Bijzondere voorwaarden

De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing voor deze verkoper overeenkomst:

3.1 De verkoper zal handleidingsboek en garantiekaart aanbieden in de Nederlandse taal.

3.2 Traditionele medicijnen, cosmetica, voedingssupplementen, voedsel of dranken, moeten een goedkeurings label hebben van het Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen (FAVV), en het label van kennisgeving moet aanwezig zijn op de verpakking.

3.3 Voor telecommunicatieapparatuur en toestellen (bijvoorbeeld mobiele telefoon, telefoon, radio, fax, etc..) zal er een telecommunicatieapparatuur en toestellen Certificatie aanwezig moeten zijn en het nummer van het certificaat moet zichtbaar (aanwezig) zijn op de verpakking.

3.4 Voor medische apparatuur, huishoudelijke medische benodigdheden, voedingsindustrie producten, is een Volksgezondheid distributie licentie nodig van de Belgische / Nederlandse overheid en het distributie licentienummer moet aangegeven zijn op de goederen of de verpakking.

3.5 Consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Bijvoorbeeld speelgoed en elektronische huishoudelijke apparaten. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters C en E.

3.6 Termijn

Deze overeenkomst gaat van start op de datum dat de verkoper dit E-contract aanvaard, en zal automatisch worden verlengd, tenzij de partijen overeen komen om deze overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij binnen de 30 (dertig ) dagen voor de vervaldag van het E-contract.

3.7 Taal

Deze overeenkomst wordt uitgevoerd door de partijen in de Nederlandse taal. Elke partij erkent dat hij dit document heeft gelezen en de inhoud ervan begrijpt.

4. Algemene voorwaarden

4.1 De verkoper kan niet toewijzen, overdragen of uitbesteden een deel van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com. razapo.com kan toewijzen, overdragen of uitbesteden alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

4.2 De verkoper zal aan razapo.com een telefoonnummer en e-mail adres verstrekken van een aangewezen contactpersoon of contactpersonen die beschikbaar zijn tijdens kantooruren, en met wie razapo.com contact kan opnemen.

5. Voorschriften voor het aanbieden van goederen op het platform

5.1 De verkoper zal een volledige en nauwkeurige beschrijving geven van de goederen, tekst, afbeeldingen en andere informatie met betrekking tot de goederen voor elk product dat de verkoper ter beschikking stelt op het platform. Dit in een formaat dat opgesteld is door razapo.com. De verkoper zal de inhoud actualiseren als dit nodig is en het product up-to-date houden.

5.2 De verkoper zal ervoor zorgen dat de materiaal inhoud, het aanbod en de daaropvolgende verkoop van de goederen in overeenstemming is met de toepasselijke wet met inbegrip van minimumleeftijd, etikettering eisen, productgaranties, specificaties, tekeningen, geen lasterlijk of obsceen materiaal bevatten, geen schending van de intellectueel eigendom, niet illegaal is, en niet in overtreding is met de bijhorende wetgeving.

5.3 De materiaal content moet ten minste de volgende informatie-elementen bevatten:
– Verkoper SKU nummer;
– Merknaam, productnaam, model en de inhoud van het pakket;
– Afmetingen (hoogte, lengte en breedte) Uitgedrukt in Centimeters en gewicht in kilogram;
– Verkoopprijs;
– Retour informatie
– Verzendingstijd

De verkoper zal de inhoudstekst en het beeldmateriaal van de producten aan razapo.com geven.

5.4 Het is verboden voor de verkoper om volgende goederen te verkopen op het Platform: Wapens (waaronder vuurwapens, luchtbuks en soortgelijke en aanverwante goederen), verboden drugs, zwarte markt en geïmiteerd door piraterij verkregen goederen of kopieën van originele producten, piramidespel systemen, geld spelen, sigaretten en goederen die nicotine bevatten, beschermde flora en fauna (met inbegrip van lichaamsdelen, zoals klauwen, hoektanden, huiden, vloeistoffen, ect…), gevaarlijke explosieven en / of producten of diensten die de geldende wetten overtreden of niet aan alle eisen van de wet voldoen. Voor consumptie goederen of goederen met vervaldatum, moet de verkoper ervoor zorgen dat de voorziene goederen de houdbaarheidsdatum niet overschrijden. Zuigelingenvoeding melk en andere baby producten moeten voldoen aan de ministerie van Volksgezondheid regelgeving en de heersende wetgeving.

5.5 Razapo.com behoudt zich het recht om onmiddellijk een aanbieding en de verkoop van goederen op het platform op te schorten indien een deel van de inhoud van het product onjuist is, onvolledig is of niet in overeenstemming is met de geldende wet.

5.6 De verkoper vrijwaart razapo.com en dochterondernemingen en affiliates tegen alle kosten (inclusief advocaatkosten en gerechtelijke kosten op basis van schadeloosstelling), boetes, straffen, verliezen, schade en de aansprakelijkheid van een claim, de vraag of een actie als gevolg van de onjuiste, onvolledige of illegale informatie met betrekking tot de materiaalinhoud.

5.7 De verkoper verbindt zich ertoe en verklaart dat hij alle benodigde licenties, vergunningen en goedkeuringen heeft verkregen die nodig zijn voor het aanbod en de verkoop van de goederen die hij aanbied via het platform.

5.8 De verkoper mag geen enkele product aanbieden op het platform of verwijzen naar een URL, tenzij de verkoper het recht en de licentie heeft om dergelijke goederen aan te bieden en te verkopen onder de toepasselijke wet.

5.9 De materiaal inhoud moet worden verstrekt in de Nederlandse taal.

5.10 Razapo.com kan een systeem gebruiken waarbij de klant een beoordeling (review) kan geven van de aangeboden producten of de prestaties van de verkoper en razapo.com kan deze beoordelingen publiek maken en beschikbaar stellen op het Platform.

5.11 Voorraad actualisering en listing prijs updating

De verkoper zal vermelden, in het formaat dat razapo.com voorziet, nauwkeurige en volledige informatie over de beschikbaarheid en prijs van elk product dat de verkoper ter beschikking stelt op het platform.

5.12 Schorsing van aanbieding van goederen op het Platform

Niettegenstaande enige bepaling in deze Voorwaarden, zal razapo.com het recht hebben om aanbiedingen te vertragen, op te schorten, te weigeren of weer te geven, of om de verkoper te weigeren om producten aan te bieden op het platform.

6. Voorschriften voor de verkoop van goederen op het platform

6.1 De toegang tot IT-tools

6.1.1 Het wachtwoord verstrekt door razapo.com aan de externe verkoper mag alleen gebruikt worden tijdens de periode dat de externe verkoper de toestemming heeft om het platform te gebruiken. Waaronder het beheren van de goederen op het platform, informatie updates van de goederen (bv. voorraad en prijzen), bestellingen elektronisch te accepteren, bestellingen af te werken en afgewerkte transacties te bekijken.

6.1.2 De externe verkoper is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van zijn wachtwoord. De externe verkoper mag zijn wachtwoord nooit openbaar maken aan derden. De externe verkoper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de acties die worden genomen met het wachtwoord. Als externe verkoper een vermoeden heeft dat het wachtwoord misbruik word, moet hij het wachtwoord onmiddellijk veranderen.

6.2 Klant informatie en Klantenservice

6.2.1 Razapo.com is de eigenaar van alle accountinformatie in verband met verkopen van goederen via het platform, de informatie over de verkoop van goederen aan klanten via het platform en informatie met betrekking tot transacties, waaronder betalingen, activiteitskosten, uitbetalingen, terugbetalingen, standaard kosten en aanpassingen.

6.2.2 De externe verkoper zal geen orders, transacties, leveringen bevestigen aan de klant. En geeft geen verdere informatie over de uitvoering van de orders aan de klant, door middel van post, e-mail, telefoon, fax of enig ander communicatiemiddel.

6.2.3 De verantwoordelijkheid van razapo.com en de externe verkoper met betrekking tot verpakking, verwerkingen, leveringen, retouren, garanties en bestellingen zal in overeenstemming zijn met de fulfilment beschrijvingen en zoals overeengekomen tussen de partijen.

6.2.4 Razapo.com heeft het recht om te bepalen naar eigen goeddunken of een klant een terugbetaling, aanpassing of vervanging krijgt en razapo.com kan de externe verkoper vragen om een terug betaling te doen als de externe verkoper aansprakelijk is om dat te doen in overeenstemming met de voorwaarden. 

6.2.5 Externe verkoper zal gebruik maken van de klantinformatie gegeven door razapo.com of klantinformatie verkregen via een andere mogelijkheid maar in samenspraak met deze overeenkomst, uitsluitend voor toepassingen in deze overeenkomst en zal niet verkopen, overdragen, in licentie geven, publiceren, verhuren of anderszins commercieel exploiteren elke klant informatie, of gebruik maken van de informatie voor zijn eigen voordelen, en zal geen data verzamelen ten behoeve van statistische analyses of verkoop, op basis van of in verband met de klant informatie. Klant informatie mag niet aan derden worden verstrekt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com

6.3 Orderverificatie

6.3.1 Razapo.com kan naar eigen goeddunken voor onderzoek een order inhouden of weigeren, en weigeren een transactie te verwerken. Razapo.com kan de steun van een of meerdere derden processors of financiële instellingen of andere service providers gebruiken in verband met het Platform.

6.3.2 De prijzen in de orders zijn niet onderworpen aan wijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn inclusief fulfillment kosten (verpakking, opslag en orderverwerking kosten) volgens het model om de bestellingen van de goederen te vervullen, zoals overeengekomen tussen de externe verkoper en razapo.com.

6.4 Order fulfillment

De externe verkoper en razapo.com komen overeen in de verkopers overeenkomst het volgende model:

6.4.1 Fulfillment door de externe verkoper: de externe verkoper is verantwoordelijk voor de inkoop, de opslag, de verkoop en het verpakken van alle goederen, evenals de orderverwerking naar het verzend adres dat is opgegeven in de Order, hetzij met behulp van een derden koerier / vervoerder of externe verkoper eigen koerier / vervoerder. Razapo.com zal ondersteunen bij de coördinatie van de after-sales activiteiten zoals het beantwoorden van vragen van klanten en verwerken van retours.

6.4.2 De externe verkoper is verantwoordelijk voor het verstrekken van een garantie voor alle goederen, dat in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

6.4.3 De externe verkoper is verantwoordelijk voor alle bestellingen en de hoeveelheden van de goederen verkocht via het platform zoals medegedeeld door razapo.com. Alle bestellingen zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd of ingetrokken door de externe verkoper tenzij anders is bepaald in de voorwaarden.

6.4.4 De overeenkomst voor de levering van de goederen zoals bepaald in de order moet worden voldaan na aanvaarding of verificatie door razapo.com. De verantwoordelijkheid van de goederen berust bij de externe verkoper tot nakoming van de klantovereenkomst. Razapo.com is geen partij bij de klantovereenkomst, en is niet aansprakelijk voor een van beide partijen in verband met deze overeenkomst.

6.4.5 De externe verkoper verbindt zich ertoe te voldoen aan de toepasselijke wet met betrekking tot de verkoop van goederen via het platform in het kader van de klantovereenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot de regelgeving inzake consumentenbescherming).

6.4.6 Razapo.com behoudt zich het recht om het gebruik van een koerier (voor het leveren van producten) te wijzigen te beperken of te annuleren.

6.4.7 Hetzij met behulp van fulfillment door de externe verkoper of fulfillment door een derde, de externe verkoper zal verantwoordelijk blijven voor alle gemaakte kosten voor het verzenden van de goederen. Het bedrag van de verzendingskosten zal worden geïnformeerd door razapo.com evenals de kosten van elke mislukte orderverwerking (wat betekent elke klantovereenkomst die niet met succes kan worden uitgevoerd), omdat het afleveradres van de orde niet juist is, de klant niet bereikbaar is, de klant weigert en annuleert de orde bij levering aan het adres of retour van de goederen, met inbegrip van de vrachtkosten en transportverzekering. Eventuele kosten gemaakt door razapo.com in verband met de verzending zullen worden afgetrokken van de bedragen die aan de externe verkoper uitbetaald worden. De externe verkoper is ook verantwoordelijk voor de betaling van alle douaneformaliteiten, rechten en belastingen en alle andere kosten in verband met de verzending en inklaring van de goederen.

6.4.8 Razapo.com behoudt het recht, om bestemmingen op het platform te beperken naar waar de externe verkoper de producten die op het platform worden verkocht te verzenden.

6.4.9 Als de koper goederen ontvangt vanuit het buitenland door middel van een importeur, dan is de externe verkoper verantwoordelijk voor de volledigheid van de import procedures. Als razapo.com genoteerd is op enig import document dan behoudt razapo.com zich het recht om de goederen te weigeren en de order die onder de invoerdocumenten valt te annuleren. De eventuele kosten opgelopen door razapo.com zullen worden afgetrokken van de bedragen die aan de externe verkoper worden uitbetaald door razapo.com

6.4.10 De externe verkoper moet voldoen aan de standaard procedures, het gewicht en de grootte beperkingen, en andere verzendingseisen van de toepasselijke koeriers. Als de verzendingskosten meer bedragen dan vermeld bij de goederen, dan is de externe verkoper verantwoordelijk voor deze kosten.

7. Bepalingen van toepassing op de uitvoering van orders bij het gebruik van fulfillment door de externe verkoper

7.1 In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen in dit artikel van toepassing op bestellingen die worden vervuld in overeenstemming met het door de externe verkoper fulfillment model.

7.2 Razapo.com zal de externe verkoper informatie geven met betrekking tot elke bestelling van producten gemaakt via het platform.

7.3 De externe verkoper stopt en annuleert alle bestellingen als razapo.com daar opdracht voor geeft. Als de klant reeds betaald heeft voor dergelijke bestellingen, zal razapo.com een terugbetalingen doen naar het toepasselijke kopersaccount.

7.4 Externe verkoper is zelf verantwoordelijk voor en draagt alle risico en aansprakelijkheid voor, de inkoop, de opslag, de verkoop, de verpakking en het verstrekken van de garantie voor alle goederen, evenals het verwerken van de orders en het verzendadres dat is opgegeven in de order. De externe verkoper is verantwoordelijk voor tekortkomingen of defecten, schade aan of diefstal van of claims met betrekking tot de aankoop, de opslag, de verkoop, verpakking, orderverwerking of mislukte orderverwerking van de goederen, of een andere kwestie die zich voordoet in verband met de uitvoering van de order, behalve voor fouten veroorzaakt door:

 • creditcardfraude, of
 • falen van razapo.com om aan de verkoper informatie over de orde ter beschikking te stellen.

7.5 De externe verkoper is verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekering voor bovenvermelde punten, alsmede voor alle andere genoemde verplichtingen in het kader van deze overeenkomst .

7.6 De externe verkoper stemt ermee in om alle bestellingen te verzenden binnen de termijn dat door de externe verkoper is opgegeven in de verzendingsvoorwaarden van zijn winkel. Niettegenstaande enige bepaling van deze voorwaarden, behoudt razapo.com zich het recht om deze termijnen te wijzigen. Razapo.com behoudt zich ook het recht om bestellingen te annuleren en de transactie te annuleren als de termijn niet nageleefd word.

8. Storingen, gebreken en niet-naleving van goederen specificaties

8.1 De externe verkoper garandeert dat de geleverde goederen zullen voldoen aan de specificaties aangegeven op het platform en met de toepasselijke wet. Dat de goederen volledig voldoen aan alle productgaranties, specificaties, tekeningen, voorbeelden, prestatiecriteria, veiligheid en hygiëne-eisen en alle van toepassing zijnde kwaliteitsnormen en dat de goederen vrij zijn van fouten en gebreken. Razapo.com behoudt zich het recht om op elk moment, rechtstreeks of via een externe organisatie, een hoeveelheid en kwaliteitscontrole uit te voeren om eventuele fouten, gebreken of niet-naleving van de verkopers afspraken te controleren. Razapo.com zal de externe verkoper schriftelijke binnen de 30 (dertig) na het ontdekken van de fouten op de hoogte brengen.

8.2 In het geval van een fout, defect of niet-naleving van de geldende wet of specificaties vermeld op het platform met betrekking tot de goederen geleverd aan de klant, kan razapo.com een verzoek indienen aan de externe verkoper om de goederen te verwijderen. Alle kosten in verband met deze verwijdering zijn voor rekening van de externe verkoper. Als alternatief kan razapo.com aan de externe verkoper vragen om deze goederen te vervangen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de rekening van de externe verkoper.

8.3 De externe verkoper vrijwaart razapo.com van alle kosten, verliezen of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden, juridische beroepen die worden ingesteld tegen razapo.com en die voortvloeien uit of in verband met de verkoop en het gebruik van gebrekkige en niet-conforme goederen.

9. Retourneren en fout-leveringen

9.1 De verkoper aanvaardt alle fout-leveringen en retours van goederen die door razapo.com of de koper aan de externe verkoper gemeld worden voor een bedenkperiode van 14 dagen startend vanaf de leveringsdatum van het product aan de klant. De klant heeft na de bedenkperiode van 14 dagen nog 14 dagen extra tijd om het product terug te zenden naar de externe verkoper. De koper heeft 14 dagen bedenktijd. In die periode kan de koper een retour melden en de gekochte goederen retourneren naar de externe verkoper zonder enige verantwoording. Na deze periode gelden de retour voorwaarden van de externe verkoper.

9.2 Als de klant reeds betaald heeft voor de order, zal razapo.com een terugbetaling uitvoeren naar de klant. Razapo.com zal alle terugbetalingen uitvoeren naar het toepasselijke klantenaccount. De externe verkoper vergoed razapo.com voor de gedane terugbetalingen. Razapo.com behoudt zich het recht te wijzigen of stop te zetten het mechanisme voor de verwerking van retours op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

9.3 Retours worden altijd verzonden naar het adres dat de externe verkoper vermeld in de retour voorwaarden.

9.4 Voor sommige producten geldt geen bedenktijd: Producten die speciaal gemaakt worden. Bijvoorbeeld een maatpak, een fotoalbum of sieraden naar eigen ontwerp. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals eten of bloemen. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne. De verzegeling mag na de levering niet verbroken worden anders is er geen recht meer op bedenktijd . Cd’s en dvd’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Aankoop van een digitaal product (film, muziek, games) die via het internet gedownload worden. Digitale cadeaubonnen. Fysieke cadeaubonnen en -kaarten. Software abonnement.

9.5 Razapo.com zal ondersteunen bij de coördinatie en de behandeling van de geretourneerde goederen naar het aangegeven door de externe verkoper overeengekomen adres.

9.6 De externe verkoper is zelf verantwoordelijk voor alle non-conformiteit of defecten, of retouren van een van de goederen. De externe verkoper zal razapo.com in kennis stellen van dergelijke non-conformiteit, defecten, of retours en samenwerken met razapo.com in verband met een retour. Onder meer door het invoeren van de procedures voor de terugkeer van goederen naar de externe verkoper onder de standaard processen van razapo.com. De externe verkoper zal verantwoordelijk zijn voor alle kosten en uitgaven.

9.7 Tenzij anders schriftelijk door de partijen is overeengekomen, zal razapo.com de activiteitskosten crediteren met betrekking tot geretourneerde of verkeerd geleverde orders aan de externe verkoper. Razapo.com zal niet crediteren aan de externe verkoper andere kosten of vergoedingen in verband met een retour of verkeerd geleverde Orders.

9.8 De verkoper kan ten alle tijden een claim indienen in het geval van een bezwaar voor een geretourneerd product.

10. Activiteitskosten

10.1 Razapo.com factureert aan de externe verkoper een bedrag voor de activiteiten door razapo.com gegeven aan de externe verkoper. Zoals het aanbieden van goederen op het platform, sales-traffic activiteiten en order fulfillment activiteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, volgens de prijzen aangegeven in de voorwaarden, die niet onderworpen zijn aan enige variatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door de partijen.

Nederland: De activiteitskosten zijn inclusief btw voor Nederlandse externe verkopers. De btw wordt verrekend op de bemiddelingsbijdrage.
België: De activiteitskosten zijn exclusief btw voor Belgische externe verkopers.

10.2 De facturen zullen volgende gegevens bevatten: nummer en datum van de order, geleverd activiteiten en gedetailleerd activiteitskosten.

10.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de afwikkeling van de facturen worden uitgevoerd door razapo.com.

11. Betalingen

11.1 De externe verkoper betaalt aan Razapo.com per via het platform verkocht artikel, tenzij het desbetreffende artikel binnen veertien (14) dagen door de klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de koopovereenkomst, een vergoeding . De hoogte van de vergoeding per product bedraagt 6% of 8%.

11.2 Razapo.com zal het platform zodanig inrichten dat klanten aan Razapo.com betalen. Alle betalingen en uitbetalingen worden verwerkt door een extern bedrijf PSP (Payment Service Provider). De PSP heeft een vergunning van DNB (De Nederlandse Bank) De vergunning houd in dat de PSP betalingen kan ontvangen en uitbetalen mag uitvoeren binnen SEPA (Singel Euro Payment Area). De externe verkoper verleent  aan Razapo.com het onherroepelijk recht om in naam van Razapo.com en met uitsluiting van de externe verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomsten.

11.3 De externe verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De externe verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de klant restitueren en de klant erop wijzen dat betalingen uitsluitend aan Razapo.com kunnen plaatsvinden. De externe verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een klant aan Razapo.com de klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de externe verkoper.

11.4 Indien een koopovereenkomst wordt ontbonden, zal de klant zich rechtstreeks tot de verkoper wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Razapo.com is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. Razapo.com is niet gehouden enig bedrag, aan de externe verkoper te vergoeden vanwege een overeenkomst die ontbonden wordt.

12. Organisatie en onafhankelijkheid van de verkoper

12.1 Op basis van de klantovereenkomst is razapo.com geen partij bij transacties tussen de klanten en de externe verkoper. En de  externe verkoper vrijwaart razapo.com en zijn ondernemingen, agenten en werknemers van claims eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van welke aard en natuur , bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met dergelijke transacties.

12.2 De externe verkoper en razapo.com zijn onafhankelijke ondernemers en niets in deze overeenkomst zal enige partnership, joint venture, agentschap, franchise of vertegenwoordigers relaties tussen de partijen creëren. De partijen erkennen wederzijds dat deze overeenkomst niet zal leiden tot de oprichting van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen razapo.com en de personen die activiteiten verstrekken aan de externe verkoper. De externe verkoper zal geen enkele bevoegdheid hebben om aanbiedingen te accepteren namens razapo.com.

12.3 De externe verkoper zal niet uitbesteden een van de rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com.

12.4 De externe verkoper vrijwaart en verdedigd razapo.com (functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) tegen elke claim, verlies, schade, kosten, uitgaven, civielrechtelijke boete, straf of andere aansprakelijkheid (inclusief, zonder beperkingen , advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband met:

– Een inbreuk of niet-nakoming door de externe verkoper en of zijn werknemers, agenten of aannemers van de verplichtingen in de deze overeenkomst.

– De verkoopkanalen van goederen in eigendom van of geëxploiteerd door de verkoper (met inbegrip van het aanbod, verkoop, fulfillment, terugbetaling, retourneren of aanpassingen) het inhoud materiaal van de externe verkoper, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, persoonlijk letsel, de dood of schade aan eigendommen.

– De belastingen van de verkoper.

12.5 Niets in deze overeenkomst zal razapo.com of de externe verkoper verplichten om deel te nemen aan enig handelen dat door de wet verboden is en bestraft kan worden volgens de wetten van Belgie en Nederland of enig ander land.

12.6 Als razapo.com bepaalt dat een claim nadelige gevolgen kan hebben voor razapo.com dan kan razapo.com de verdediging overnemen ten koste van de externe verkoper. De externe verkoper kan zich dan niet meer uitspreken over het oordeel of het aangaan van een schikking van een claim zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van razapo.com

12.7 Deze voorwaarden zal geen exclusieve relatie vormen tussen razapo.com en de externe verkoper. Niets uitgedrukt of geïmpliceerd in deze voorwaarden is bedoeld voor andere personen dan de partijen en geeft geen ander personen anders dan de partijen het recht om een claim in te dienen in verband met deze voorwaarden. Deze voorwaarden alle verklaringen, garanties en bepalingen zijn bedoeld voor het enige en exclusieve voordeel van razapo.com en de externe verkoper.

12.8 Zoals tussen de externe verkoper en razapo.com zal de externe verkoper zelf verantwoordelijk zijn voor alle verplichtingen in verband met het gebruik van een derde partij, dienst of functie die de externe verkoper gebruikt voor eigen rekening.

12.9 Razapo.com behoudt zich het recht om te delegeren of uitbesteden de prestaties of de taken in verband met de uitvoering van de verplichtingen uit deze overeenkomst. En behoudt zich het recht om dienstverleners, onderaannemers of agenten hiervoor te gebruiken onder de voorwaarden die razapo.com passend acht.

13. Beëindiging en opzegging

13.1 Razapo.com heeft het recht om deze overeenkomst bij het optreden van een van de volgende gebeurtenissen eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen:

– De externe verkoper die in strijd is met verplichtingen of garanties in het kader van deze overeenkomst en deze niet kan of wil herstellen binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van razapo.com.

– De externe verkoper schakelt een bevoegde rechtbank in voor de ontbinding van een contract of voor de liquidatie of ontbinding van een order.

– De externe verkoper maakt een afspraak met zijn crediteuren of schakelt een bevoegde rechter in om zich te bescherming tegen zijn schuldeisers.

– De externe verkoper dreigt om de werkzaamheden of business stop te zetten.

– Niet tegenstaande het voorgaande zal razapo.com het recht hebben om deze overeenkomst en de voorwaarden zonder reden eenzijdig te beëindigen op razapo.com eigen goeddunken, binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop razapo.com schriftelijke kennis heeft gegeven van het beëindiging van de overeenkomst.

13.2 De externe verkoper heeft het recht om deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van een van de volgende evenementen:

– Razapo.com vertraagd een betaling voor meer dan 30 (dertig) dagen zonder geldige reden in overeenstemming met de voorwaarden.

– Razapo.com vertraagd een retour voor meer dan 60 (zestig) dagen zonder geldige reden in overeenstemming met de voorwaarden.

– Razapo.com maakt een afspraak met zijn crediteuren of schakelt een bevoegde rechter in om zich te beschermen tegen zijn schuldeisers.

– Razapo.com dreigd om de werkzaamheden of business stop te zetten.

– Niet tegenstaande het voorgaande, zal de externe verkoper het recht hebben om deze overeenkomst en de voorwaarden zonder reden eenzijdig te beëindigen op externe verkoper eigen goeddunken, binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop de externe verkoper schriftelijke kennis heeft gegeven van het beëindiging van deze overeenkomst.

13.3 Vóór het beëindiging van deze overeenkomst stelt de externe verkoper razapo.com in kennis van alle gesloten overeenkomsten met klanten die nog uitgevoerd moeten worden. Voor alle duidelijkheid is de externe verkoper verantwoordelijk voor de uitvoering van de lopende orders volgens het specifieke fulfillment model met razapo.com overeengekomen. Indien de verkoper in gebreke blijft kan razapo.com de orders annuleren.

13.4 De partijen komen overeen dat er geen gerechtelijk bevel nodig is om de verkopers overeenkomst en de voorwaarden te beëindigen.

14. Intellectuele eigendomsrecht

14.1 Razapo.com verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de verkoper te gebruiken zolang de verkoper producten aanbiedt op het platform op de omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het platform.

14.2 De verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de omgeving, de vormgeving, de content en alle razapo.com merken en logo’s eigendom zijn en blijven van razapo.com en op geen enkele wijze door de verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com mogen worden gebruikt. De verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van razapo.com en derden volledig respecteren.

14.3 De verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “razapo”, “razapo.com”, “razapo.nl”, “razapo.be” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van razapo‘s merken en/of logo’s door de verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van razapo.com.

15. Vertrouwelijkheid

15.1 Vertrouwelijke informatie: alle gegevens of informatie dat eigendom is van razapo.com, haar ondernemingen, dochterondernemingen of bedrijven en niet algemeen bekend is bij het publiek, zowel in materiële of immateriële vorm, wanneer en hoe bekendgemaakt, met inbegrip , maar niet gelimiteerd tot:

– Marketing strategieën, plannen, financiële informatie, vooruitzichten, verkoop schattingen en business plannen met betrekking tot het verleden, heden of toekomstige zakelijke activiteiten.

– Vroeger of huidig prestatieresultaten, met inbegrip van bestellingen en volumes.

– Plannen en strategieën voor uitbreiding.

– Producten of diensten, klant of leverancier lijsten.

– Alle wetenschappelijke en technische informatie, uitvindingen, ontwerpen, processen, procedures, formules, verbeteringen, technologieën of methodes;

– Alle begrippen, rapporten, gegevens, designs, development tools, specificaties, computer software, broncodes, objectcodes, stroomdiagrammen, databases, uitvindingen, informatie en handelsgeheimen

– Alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijke informatie zou moeten worden erkend. Vertrouwelijke informatie hoeft niet nieuw, uniek, octrooieerbaar, auteursrechtelijk te zijn of een bedrijfsgeheim om te worden aangewezen vertrouwelijke informatie te zijn.

15.2 De externe verkoper zal geen vertrouwelijke informatie openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com. De externe verkoper mag alleen gebruik maken van vertrouwelijke informatie voor het gebruik van deze overeenkomst, en niet voor andere doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande, kan de externe verkoper vertrouwelijke informatie voor een van de volgende redenen vermelden:

– Om te voldoen aan dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

– De informatie bekend maken aan professionele adviseurs, accountants of bankiers, op voorwaarde dat de ontvanger eerst instemt om de informatie niet openbaar te maken.

– In het kader van een arbitrage of gerechtelijke procedure die voortvloeien uit deze overeenkomst.

– Op verzoek van elke overheidsinstantie.

15.3 De rechten en plichten van de externe verkoper blijven na het beëindiging van de verkopers overeenkomst van kracht.

15.4 Teruggeven van vertrouwelijke informatie:

De externe verkoper zal teruggeven en inleveren aan razapo.com alle verstrekte vertrouwelijke informatie voor de redenen van:

– Het beëindiging van deze overeenkomst.
– Het moment dat razapo.com hierom verzoekt.

De terugkeer van deze documenten moet worden uitgevoerd binnen 24 uur na het optreden van de hierboven genoemde gebeurtenissen.

15.5 Geen garanties worden gemaakt door een van de partijen in het kader van deze voorwaarden. De externe verkoper begrijpt dat geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de vertrouwelijke informatie wordt gemaakt door razapo.com

16. Overmacht

16.1 Razapo.com is niet aansprakelijk jegens de externe verkoper of in strijd met deze overeenkomst als gevolg van een vertraging in de uitvoering of het niet voldoen aan een van razapo.com verplichtingen indien de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis of oorzaak van overmacht.

16.2 Bij het optreden van overmacht kan razapo.com geheel of gedeeltelijk de levering en nakoming stop zetten of opschorten. Als dergelijke gebeurtenissen blijven aanduren langer dan (1) maand dan kan razapo.com deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de externe verkoper.

16.3 De externe verkoper is niet aansprakelijk voor de vertraging of niet-nakomen van de verplichtingen uit deze overeenkomst indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht. In het geval de externe verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmacht voor meer dan 5 (vijf) opeenvolgende dagen, is razapo.com gerechtigd om deze overeenkomst te beëindigen.

17. Beoordelingen (review) voorwaarden

De door Razapo.com aangeboden productbeoordelingen van klanten is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden. Wanneer u berichten in welke vorm dan ook naar Razapo.com verzend, verklaart en garandeert u dat:

 • u de enige auteur en eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten daarvan bent;
 • u vrijwillig afstand doet van alle morele rechten die u op deze content hebt;
 • alle content die u hebt gepost correct is;
 • u minstens 18 jaar oud bent;
 • gebruik van de door u geleverde content geen inbreuk maakt op deze gebruikersvoorwaarden en geen schade aan personen of entiteiten zal toebrengen. U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen content zult verzenden:
 • waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk of handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
 • die in strijd is met een wet, statuut, verordening of reglement (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot exportregeling, bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of misleidende reclame);
 • die lasterlijk, beledigend, hatelijk, of aanstootgevend is voor personen, vennootschappen of bedrijven;
 • die seksueel expliciet materiaal promoot;
 • die geweld promoot;
 • die aanzet tot discriminatie op het vlak van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, invaliditeit, geaardheid of leeftijd;
 • die in strijd is met een wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele of geheimhoudingsverplichting;
 • die aanzet tot illegale activiteiten;
 • die bedreigend is, misbruik maakt van of een inbreuk pleegt op iemands privacy, of die ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaakt;
 • die waarschijnlijk iemand zal lastig vallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • waarbij u zich voor iemand anders uitgeeft, of uw identiteit of verwantschap met iemand anders verkeerd voorstelt;
 • waarvan u de indruk wekt dat deze van ons afkomstig is wanneer dit niet het geval is;
 • waardoor een illegale activiteit (zoals bijvoorbeeld een inbreuk op auteursrechten) gesteund, bevordert of geholpen wordt;
 • waarvoor u van derden een betaling of een vergoeding hebt ontvangen;
 • die informatie bevat met betrekking tot andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers;
 • die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat.

U gaat ermee akkoord om Razapo.com (en diens functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, medewerkers en externe serviceproviders, met inbegrip van, maar niet beperkt tot), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van advocaatkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derde voor alle content die u verzendt, geeft u Razapo.com een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty’s rusten en toestemming om deze content te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, geheel te verwijderen, aan te passen, uit te geven, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of te distribueren en/of deze content in elke vorm, elk medium of elke technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u. Alle content die u verzendt, kan naar eigen goeddunken van Razapo.com worden gebruikt. Razapo.com behoudt zich het recht voor om content op de website van Razapo.com of haar geaffilieerde ondernemingen waarvan Razapo.com naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen, te condenseren of te verwijderen. Razapo.com garandeert niet dat u via Razapo.com de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Scores en geschreven opmerkingen worden gewoonlijk binnen de 24u gepost. Razapo.com behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te posten. U erkent dat u, niet Razapo.com, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt, is onderhevig aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Razapo.com, diens agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en medewerkers. Door uw e-mailadres in verband met uw score en beoordeling te verzenden, gaat u ermee akkoord dat Razapo.com en diens externe serviceproviders uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en voor andere administratieve doeleinden.

18. Diversen

18.1 Naleving van de wet: De externe verkoper zal zich strikt houden aan alle geldende wetten, verdragen, codes en reglementen, in het bijzonder bescherming van persoonsgegevens, import en export, gezondheid en veiligheid.

18.2 Deze voorwaarden mogen niet worden aangepast of gewijzigd, behalve door een overeenkomst tussen de partijen.

18.3 De bepalingen en voorwaarden van de artikels blijven van kracht na het beeindigen van deze overeenkomst.

18.4 In het geval van een geschil tussen de partijen in deze overeenkomst, zullen de partijen hun best doen om het geschil op te lossen in der minne binnen 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf het moment dat een van beide partijen ontvangen heeft een schriftelijke mededeling met betrekking tot dergelijke geschillen. Indien binnen deze termijn de partijen er niet in geslaagd zijn om het geschil in der minne op te lossen, zal dit geschil worden voorgelegd aan de rechtbank in overeenstemming met de regels van de Nederlandse rechtbank. Geen enkele partij heeft het recht om een actie te starten in verband met het geschil totdat de zaak zal zijn bepaald door de rechtbank zoals voorzien in dit artikel. Elke beslissing van de rechter is definitief, bindend en onbetwistbaar in alle aangelegenheden onder dit artikel.

18.5 De rechtbank kosten worden gedragen in overeenstemming met de bepaling van de rechter.

18.6 Alle communicatie tijdens de rechtbank procedure zal gebeuren in de Nederlandse taal, tenzij de rechtbank anders vereist.

19. Taal

Deze termen worden uitgevoerd door de partijen in de Nederlandse taal. Elke partij erkent dat hij dit document heeft gelezen en begrijpt de inhoud ervan in het Nederlands en dat dit document zonder dwang is ingevoerd.

De partijen gaan akkoord gebonden te zijn met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst met ingang van de datum van aanvaarding van dit elektronisch contract.

Bijgewerkt op 11/11/2018

> Print pagina

telefoon icon

Bel direct 020 0000000

Werkdagen van 9.00 tot 18.00

WhatsApp naar 09 0000000

We reageren binnen 2 uur

livechat icon

LiveChat

Werkdagen van 9.00 tot 18.00