Contacteer onze klantenservice
Maandag – Zaterdag / 8u – 18u

  Bel +31(0)00000

   Stuur een mail

  Live chat

  Whatsapp +32(0)00000

Razapo en de verkoper kunnen worden aangeduid als “partij” individueel en als “Partijen” collectief, afhangkelijk van de context. De partijen aanvaarden samen om volgende voorwaarden aan te gaan als volgt:

Artikel 1 – Definities

Woorden en uitdrukkingen gebruikt in de bijzondere voorwaarden en de gebruikers voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Activiteiten: de activiteit en faciliteit, die razapo.com voorziet aan de verkoper, voor het aanmaken en het aanbieden van de goederen op het platform.

Activiteit Kosten: De kosten die razapo.com factureert aan de verkoper voor de voorziene activiteiten, berekend op basis van een percentage van de genoteerde prijs van de goederen of producten van een afgewerkt orde (met de status order “geleverd” in de IT-tool van razapo.com), met inbegrip van alle kosten gegeven door de verkoper aan de klant, inclusief BTW en eventuele andere belastingen die van toepassing zijn bij wet. Coupons en kortings bonnen (indien aanwezig) wordt niet berekend als activiteit kosten. De activiteit kosten (indien niet anders aangegeven) worden berekend in lokale valuta inclusief alle belastingen of toeslagen die van toepassing zijn bij wet.

Content Materiaal: Volledige product informatie, tekst, afbeeldingen en alle andere goederen-gerelateerde informatie.

Klant: een derde, die bestellingen of aankopen doet van goederen op het platform.

Klant Overeenkomst: Een overeenkomst tussen de verkoper en de klant met betrekking tot de levering van de goederen. De klant overeenkomst wordt verwerkt door razapo.com

Goederen: De producten die de verkoper aanbied en verkoopt aan klanten via het razapo.com platform.

Product Categorie: Een van de categorieën en subcategorieën waarin producten aangeboden kunnen worden.

Schriftelijk: Aangetekende post met ontvangstbevestiging, e-mail naar het adres dat U heeft opgegeven bij registratie als verkoper.

Notering Prijs: Notering prijs van de goederen op het platform.

Razapo: Is de juridische eigenaar van het domein en / of platform van https://razapo.com, http://razapo.be, http://razapo.nl, https://www.razapo.com, http://www.razapo.nl, http://www.razapo.be

Order: De opdracht voor de verkoop van goederen aan een klant via het platform.

Platform: De website https://www.razapo.com

Verkoper: De persoon die als verkoper is geregistreerd op het razapo.com platform  en het platform gebruik voor de aanbieding en verkoop van goederen.

Verkoper overeenkomst: De overeenkomst tussen de partijen omvattende de bijzondere voorwaarde en voorwaarden.

SKU: Stock Keeping Unit, unieke identificatienummer dat verwijst naar bepaalde goederen tussen de goederen beschikbaar voor aankoop op het Platform.

Bijzondere voorwaarden: De bijzondere voorwaarden van het contract, zoals bepaald in dit document.

Transacties: Betalingen, Activiteit vergoedingen, terugbetalingen, aanpassingen en andere transacties met betrekking tot de uitvoering van de verkoper overeenkomst en klantovereenkomst.

Artikel 2 – Onderwerp van de overeenkomst

Activiteiten

2.1 De partijen zijn het eens over de levering van activiteiten door razapo.com aan de verkoper. Dit aanbod zal in overeenstemming met de algemene voorwaarden worden uitgevoerd.

2.2 Algemeen activiteiten, zoals: het aanbieden en publiceren of weergeven van content materiaal, klantenservice, order verificatie, ondersteuning bij het beheer van de opbrengsten, verwerken van alle transacties met betrekking tot bestellingen op het platform, als ook de verwerking van betalingen voor de verkoper, algemeen activiteiten worden door razapo.com geleverd aan de verkoper alleen voor de goederen die aangeboden en gepubliceerd zijn door de verkoper op het platform. Algemene Activiteit Kosten bedragen 10% en gelden voor alle product categorieën.

2.3 Activiteit kosten kunnen niet worden gewijzigd zonder toestemming van razapo.com. razapo.com heeft het recht om de activiteit kosten te veranderen en zal een dergelijke wijziging aan de verkoper melden.

2.4 Betaling: De winkeleigenaar kan een aanvraag voor betaling doen via zijn verkopers dashboard (knop opname) na het verstrijken van 20 dagen na de verkoop van de goederen. De verkoper zal de uitbetaling ontvangen met aftrek van activiteit vergoedingen, extra kosten, geannuleerde orders, niet geleverde bestellingen op de bankrekening die door de verkoper is ingediend bij razapo.com

Artikel 3 – Bijzondere voorwaarden

De volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing voor deze verkoper overeenkomst:

3.1 De verkoper zal handleidingsboek en garantiekaart aanbieden in de Nederlandse taal.

3.2 Traditionele medicijnen, cosmetica, voedingssupplementen, voedsel of dranken, moeten een goedkeurings label hebben van het Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen (FAVV), en het label van kennisgeving moet aanwezig zijn op de verpakking.

3.3 Voor telecommunicatieapparatuur & toestellen (bijvoorbeeld mobiele telefoon, telefoon, radio, fax, etc) zal er een telecommunicatieapparatuur & toestellen Certificatie aanwezig moeten zijn en het nummer van het certificaat moet zichtbaar (aanwezig) zijn op de verpakking.

3.4 Voor medische apparatuur, huishoudelijke medische benodigdheden, cosmetica, voedingsindustrie producten, is een Volksgezondheid distributie licentie nodig van de Belgische / Nederlandse overheid en het distributie licentienummer moet aangegeven zijn op de goederen of de verpakking.

3.5 Consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Bijvoorbeeld speelgoed en elektronische huishoudelijke apparaten. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters C en E.

3.6 TERMIJN

Deze overeenkomst gaat van start op de datum dat de verkoper dit E-contract aanvaard, en zal automatisch worden verlengd, tenzij de partijen overeen komen om deze overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij binnen de 30 (dertig ) dagen voor de vervaldag van het E-contract.

3.7 Taal

Deze overeenkomst wordt uitgevoerd door de partijen in het Nederlands. Elke partij erkent dat hij dit document heeft gelezen en de inhoud ervan begrijpt.

Artikel 4 – Algemene voorwaarden

4.1 De verkoper kan niet toewijzen, overdragen of uitbesteden een deel van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com. razapo.com kan toewijzen, overdragen of uitbesteden alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoper overeenkomst.

4.2 De verkoper zal aan razapo.com een telefoonnummer en e-mail adres verstrekken van een aangewezen contactpersoon of contactpersonen die beschikbaar zijn tijdens kantooruren, en met wie razapo.com contact kan opnemen.

Artikel 5 – Voorschriften voor het aanbieden van goederen op het platform

Informatie over de Goederen & materiaal inhoud

5.1 De verkoper zal een volledige en nauwkeurige beschrijving geven van de goederen, tekst, afbeeldingen en andere informatie met betrekking tot de goederen voor elk product dat de verkoper ter beschikking stelt op het platform. Dit in een formaat dat opgesteld is door razapo.com. De verkoper zal de inhoud actualiseren als dit nodig is en het product up to date houden.

5.2 De verkoper zal ervoor zorgen dat de materiaal inhoud, het aanbod en de daaropvolgende verkoop van van de goederen in overeenstemming is met de toepasselijke wet met inbegrip van minimumleeftijd, etikettering eisen, product garanties, specificaties, tekeningen, prestatiecriteria, geen lasterlijk of obsceen materiaal bevatten, geen schending van de intellectueel eigendom, niet illegaal is, en niet in overtreding is met de bijhorende wetgeving.

5.3 De material content moet ten minste de volgende informatie-elementen bevatten:
– Verkoper SKU nummer;
– Merknaam, productnaam, model en de inhoud van het pakket;
– Afmetingen (hoogte, lengte en breedte) Uitgedrukt in Centimeters en gewicht in kilogram;
– Verkoopprijs;
– Retour informatie
– Verzendingstijd

De verkoper zal de inhoudtekst en het beeldmateriaal van de producten aan razapo.com geven in overeenstemming met het razapo.com standaard beleid.

5.4 Het is verboden voor de verkoper om volgende goederen te verkopen op het Platform: Wapens (waaronder vuurwapens, luchtbuks en soortgelijke en aanverwante goederen), verboden drugs, zwarte markt en geïmiteerd door piraterij verkregen goederen of kopieën van originele producten, piramidespel systeemen, geld spelen, sigaretten en goederen die nicotine bevatten, beschermde flora en fauna (met inbegrip van lichaamsdelen, zoals klauwen, hoektanden, huiden, vloeistoffen, ect…), gevaarlijke explosieven en / of producten of diensten die de geldende wetten overtreden of niet aan alle eisen van de wet voldoen. Voor consumptie goederen of goederen met vervaldatum, moet de verkoper ervoor zorgen dat de voorziene goederen de houdbaarheidsdatum niet overschrijden. Zuigelingenvoeding melk en andere baby producten moeten voldoen aan de ministerie van Volksgezondheid regelgeving en de heersende wetgeving.

5.5 Razapo.com behoudt zich het recht om onmiddellijk een aanbieding en de verkoop van goederen op het platform op te schorten indien een deel van de inhoud van het product onjuist is, onvolledig is of niet in overeenstemming is met de geldende wet.

5.6 De verkoper vrijwaart razapo.com en dochterondernemingen en affiliates tegen alle kosten (inclusief advocaatkosten en gerechtelijke kosten op basis van schadeloosstelling), boetes, straffen, verliezen, schade en de aansprakelijkheid van een claim, de vraag of een actie als gevolg van de onjuiste, onvolledige of illegale informatie met betrekking tot de materiaalinhoud.

5.7 De verkoper verbindt zich er toe en verklaart dat hij alle benodigde licenties, vergunningen en goedkeuringen heeft verkregen die nodig zijn voor het aanbod en de verkoop van de goederen die hij aanbied via het platform.

5.8 De verkoper mag geen enkele product aanbieden op het platform of verwijzen naar een URL, tenzij de verkoper het recht en de licentie heeft om dergelijke goederen aan te bieden en te verkopen onder de toepasselijke wet.

5.9 Materiaal inhoud moet worden verstrekt in de Nederlandse taal.

5.10 Razapo.com kan een systeem gebruiken waarbij de klant een beoordeling (review) kan geven van de aangeboden producten of de prestaties van de verkoper en razapo.com kan deze beoordelingen publiek maken en beschikbaar stellen op het Platform.

5.11 Voorraad actualisering en listing prijs updating

De verkoper zal vermelden, in het formaat dat razapo.com voorziet, nauwkeurige en volledige informatie over de beschikbaarheid en prijs van elk product dat de verkoper ter beschikking stelt op het platform.

5.12 Schorsing van aanbieding van goederen op het Platform

Niettegenstaande enige bepaling in deze Voorwaarden, zal razapo.com het recht hebben om aanbiedingen te vertragen, op te schorten, te weigeren of weer te geven, of om de verkoper te weigeren om producten aan te bieden op het platform.

Artikel 6 – Voorschriften voor de verkoop van goederen op het platform

6.1 De toegang tot IT-tools

6.1.1 Het wachtwoord verstrekt door razapo.com aan de verkoper mag alleen gebruikt worden tijdens de periode dat de verkoper de toestemming heeft om het platform te gebruiken. Waaronder het beheren van de goederen op het platform, update informatie over de goederen (bv. voorraad en prijzen), bestellingen elektronisch te accepteren, bestellingen af te werken en afgewerkte transacties te bekijken.

6.1.2 De verkoper is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van zijn wachtwoord. De verkoper mag zijn wachtwoord nooit openbaar maken aan derden. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de acties die worden genomen met het wachtwoord. Als verkoper een vermoeden heeft dat het wachtwoord misbruik word, moet hij het wachtwoord onmiddelijk veranderen.

6.2 Klant informatie en Klantenservice

6.2.1 Razapo.com is de eigenaar van alle accountinformatie in verband met verkopen van goederen via het platform, de informatie over de verkoop van goederen aan klanten via het platform en informatie met betrekking tot transacties, waaronder betalingen, activiteit kosten, uitbetalingen, terugbetalingen, standaard kosten en aanpassingen.

6.2.2 De verkoper zal geen orders, transacties, leveringen bevestigen aan de klant. En geeft geen verdere informatie over de uitvoering van de orders aan de klant, door middel van post, e-mail, telefoon, fax of enig ander communicatiemiddel.

6.2.3 De verantwoordelijkheid van razapo.com en verkoper met betrekking tot verpakking, verwerkingen, leveringen, retouren, garanties en bestellingen zal in overeenstemming zijn met de fulfillment beschrijvingen en zoals overeengekomen tussen de partijen in het kader van de verkopers overeenkomst.

6.2.4 Razapo.com heeft het recht om te bepalen naar eigen goeddunken of een klant een terugbetaling, aanpassing of vervanging krijgt en razapo.com kan de verkoper vragen om een terug betaling te doen als de verkoper aansprakelijk is om dat te doen in overeenstemming met de voorwaarden.

6.2.5 Verkoper zal gebruik maken van de klantinformatie gegeven door razapo.com of klantinformatie verkregen via een andere mogelijkheid maar in samenspraak met deze overeenkomst, uitsluitend voor toepassingen in deze overeenkomst en zal niet verkopen, overdragen, in licentie geven, publiceren, verhuren of anderszins commercieel exploiteren elke klant informatie, of gebruik maken van de informatie voor zijn eigen voordelen, en zal geen data verzamelen ten behoeve van statistische analyses of verkoop, op basis van of in verband met de customer informatie. Klant informatie mag niet aan derden worden verstrekt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com

6.3 Orderverificatie

6.3.1 Razapo.com kan naar eigen goeddunken voor onderzoek een order inhouden of weigeren. En weigeren een transactie te verwerken. Razapo.com kan de steun van een of meerdere derden processors of financiële instellingen of een andere service providers gebruiken in verband met het Platform.

6.3.2 De prijzen in de orders zijn niet onderworpen aan wijzigingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en zijn inclusief fulfillment kosten (verpakking, opslag en orderverwerking kosten) volgens het model om de bestellingen van de goederen te vervullen, zoals overeengekomen tussen de verkoper en razapo.com.

6.3.3 Razapo.com zal (rechtstreeks of via een derde partij) het risico nemen op creditcardfraude (bijvoorbeeld frauduleuze aankopen als gevolg van diefstal of ongeautoriseerd gebruik van credit card informatie van een klant) in verband met de transacties, behalve voor frauduleuze transacties die ontstaan omdat de verkoper niet voldoet aan de voorwaarden van de order informatie. De verkoper zal alle andere risico’s van fraude of verlies op zich nemen. De verkoper zal razapo.com onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen van de specificaties van de goederen of van frauduleuze of andere ongepaste activiteiten met betrekking tot een van de goederen die kunnen leiden tot een hogere incidentie van fraude of andere onregelmatigheid in verband met transacties met betrekking tot de goederen.

6.4 Order fulfillment

De verkoper en razapo.com komen overeen in de verkopers overeenkomst het volgende model:

6.4.1 Fulfillment door de verkoper: de verkoper is verantwoordelijk voor de inkoop, de opslag, de verkoop en het verpakken van alle goederen, evenals de orderverwerking en het verzend adres dat is opgegeven in de Order, hetzij met behulp van een derden koerier / vervoerder of verkoper eigen koerier / vervoerder. Razapo.com zal ondersteunen bij de coördinatie van de after sales activiteiten zoals het beantwoorden van vragen van klanten en verwerken van retours.

6.4.2 De verkoper is verantwoordelijk voor het verstrekken van een garantie voor alle goederen, dat in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

6.4.3 De verkoper is verantwoordelijk voor alle bestellingen en de hoeveelheden van de goederen verkocht via het platform zoals medegedeeld door razapo.com. Alle bestellingen zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd of ingetrokken door de verkoper tenzij anders is bepaald in de voorwaarden.

6.4.4 De overeenkomst voor de levering van de goederen zoals bepaald in de order moet worden voldaan na aanvaarding of verificatie door razapo.com. De verantwoordelijkheid van de goederen berust bij de verkoper tot nakoming van de klantovereenkomst. Razapo.com is geen partij bij de klantovereenkomst, en is niet aansprakelijk voor een van beide partijen in verband met deze overeenkomst.

6.4.5 De verkoper verbindt zich ertoe te voldoen aan de toepasselijke wet met betrekking tot de verkoop van goederen via het platform in het kader van de klantovereenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot de regelgeving inzake consumentenbescherming).

6.4.6 Razapo.com behoudt zich het recht om het gebruik van een koerier (voor het leveren van producten) te weizigen te beperken of te annuleren.

6.4.7 Hetzij met behulp van fulfillment door de verkoper of fulfillment door een derde, de verkoper zal verantwoordelijk blijven voor alle gemaakte kosten voor het verzenden van de goederen. Het bedrag van de verzending kost zal worden geïnformeerd door razapo.com evenals de kosten van elke mislukte orderverwerking (wat betekent elke klantovereenkomst die niet met succes kan worden uitgevoerd), omdat het afleveradres van de orde niet juist is, de klant niet bereikbaar is of de klant weigert en annuleert de orde bij levering aan het adres of retour van de goederen, met inbegrip van de vrachtkosten en transportverzekering. Eventuele kosten gemaakt door razapo.com in verband met de verzending zullen worden afgetrokken van de bedragen die aan de verkoper uitbetaald worden. De verkoper is ook verantwoordelijk voor de betaling van alle douaneformaliteiten, rechten en belastingen en alle andere kosten in verband met de verzending en inklaring van de goederen.

6.4.8 Razapo.com behoudt het recht, om bestemmingen op het platform te beperken naar waar de verkoper de producten die op het platform worden verkocht te verzenden.

6.4.9 Als de verkoper goederen ontvangt vanuit het buitenland door middel van een importeur, dan is de verkoper verantwoordelijk voor de volledigheid van de import procedures. Als razapo.com genoteerd is op enig import document dan behoudt razapo.com zich het recht om de goederen te weigeren en de order die onder de invoerdocumenten valt te annuleren. De eventuele kosten opgelopen door razapo.com zullen worden afgetrokken van de bedragen die aan de verkoper worden uitbetaald door razapo.com

6.4.10 De verkoper moet voldoen aan de standaard procedures, het gewicht en de grootte beperkingen, en andere verzendingseisen van de toepasselijke koeriers. Als de verzendingskosten meer bedragen dan vermeld bij de goederen, dan is de verkoper verantwoordelijk voor deze kosten.

Artikel 7 – Bepalingen van toepassing op de uitvoering van orders bij het gebruik van fulfillment door de verkoper als fulfillment model

7.1 In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen in dit artikel van toepassing op bestellingen die worden vervuld in overeenstemming met het door de verkoper fulfillment model.

7.2 Razapo.com zal de verkoper informatie geven met betrekking tot elke bestelling van producten gemaakt via het platform.

7.3 De verkoper stopt en annuleert alle bestellingen als razapo.com daar opdracht voor geeft. Als de klant reeds betaald heeft voor dergelijke bestellingen, zal razapo.com een terugbetalingen doen naar het toepasselijke customer account.

7.4 Verkoper is zelf verantwoordelijk voor en draagt alle risico en aansprakelijkheid voor, de inkoop, de opslag, de verkoop, de verpakking en het verstrekken van de garantie voor alle goederen, evenals het verwerken van de orders en het verzend adres dat is opgegeven in de Order. De verkoper is verantwoordelijk voor enige tekortkoming of defect, schade aan of diefstal van of claims met betrekking tot de aankoop, de opslag, de verkoop, verpakking, orderverwerking of mislukte orderverwerking van de goederen, of een andere kwestie die zich voordoet in verband met de uitvoering van de order, behalve voor fouten veroorzaakt door:

  • creditcardfraude waarvoor razapo.com verantwoordelijk is, of
  • falen van razapo.com om aan de verkoper informatie over de orde ter beschikking te stellen.

7.5 De verkoper is verantwoordelijk voor het afsluiten van de juiste verzekering voor boven vermelde punten, alsmede voor alle andere genoemde verplichtingen in het kader van deze overeenkomst .

7.6 De verkoper stemt ermee in om alle bestellingen te verzenden binnen de termijn dat door de verkoper bepaald in de verzendingsvoorwaarden van zijn winkel. Niettegenstaande enige bepaling van deze voorwaarden, behoudt razapo.com zich het recht om deze termijnen te wijzigen. Razapo.com behoudt zich ook het recht om bestellingen te annuleren en de transactie te annuleren als de termijn niet nageleefd word.

Artikel 8 – Storingen, gebreken en niet-naleving van goederen specificaties

8.1 De verkoper garandeert dat de geleverde goederen zullen voldoen aan de specificaties aangegeven op het platform en met de toepasselijke wet. Dat de goederen volledig voldoen aan alle product garanties, specificaties, tekeningen, voorbeelden, prestatiecriteria, veiligheid en hygiëne-eisen en alle van toepassing zijnde kwaliteitsnormen en dat de goederen vrij zijn van fouten en gebreken. Razapo.com behoudt zich het recht om op elk moment, rechtstreeks of via een externe organisatie, een hoeveelheid en kwaliteits controleren uit te voeren om eventuele fouten, gebreken of niet-naleving van de verkopers afspraken te controleren. Razapo.com zal de verkoper schriftelijke binnen de 30 (dertig) na het ontdekken van de fout op de hoogte brengen.

8.2 In het geval van een fout, defect of niet-naleving van de geldende wet of specificaties vermeld op het platform met betrekking tot goederen geleverd aan de klant, kan razapo.com een verzoek indienen aan de verkoper om de goederen te verwijderen. Alle kosten in verband met deze verwijdering zijn voor rekening van de verkoper. Als alternatief kan razapo.com aan de verkoper vragen om deze goederen te vervangen. Alle kosten die hier uit voort vloeien zijn voor de rekening van de verkoper.

8.3 De verkoper vrijwaart razapo.com van alle kosten, verliezen of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden, juridische beroepen die worden ingesteld tegen razapo.com en die voortvloeien uit of in verband met de verkoop en het gebruik van gebrekkige en niet-conforme goederen.

Artikel 9 – Retourneren en fout-leveringen

9.1 De verkoper aanvaardt alle fout-leveringen en retours van goederen die door razapo.com of de koper aan de verkoper gemeld worden voor een bedenkperiode van 14 dagen startend vanaf de leveringsdatum van het product aan de klant. De klant heeft na de bedenkperiode van 14 dagen nog 14 dagen extra tijd om het product terug te zenden naar de verkoper. De koper heeft 14 dagen bedenktijd. In die periode kan de koper een retour melden en de gekochte goederen retourneren naar de verkoper zonder enige verantwoording. Na deze periode gelden de retour voorwaarden van de verkoper.

9.2 Als de klant reeds betaald heeft voor de order, zal razapo.com een terugbetaling uitvoeren naar de klant. Razapo.com zal alle terugbetalingen uitvoeren naar het toepasselijke customer account. De verkoper vergoed razapo.com voor de gedane terugbetalingen. Razapo.com behoudt zich het recht te wijzigen of stop te zetten het mechanisme voor de verwerking van retours op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.

9.3 Retours worden altijd verzonden naar het adres dat de verkoper vermeld in de retour voorwaarden.

9.4 Voor sommige producten geldt geen bedenktijd: Producten die speciaal gemaakt worden. Bijvoorbeeld een maatpak, een fotoalbum of sieraden naar eigen ontwerp. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals eten of bloemen. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne. De verzegeling mag na de levering niet verbroken worden anders is er geen recht meer op bedenktijd . Cd’s en dvd’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Aankoop van een digitaal product (film, muziek, games) die via het internet gedownload worden. Digitale cadeaubonnen. Fysieke cadeaubonnen en -kaarten. Software abonnement.

9.5 Razapo.com zal ondersteunen bij de coördinatie en de behandeling van de geretourneerde goederen naar het aangegeven door de verkoper en door razapo.com overeengekomen adres.  Als de goederen naar het razapo.com retour adres gezonden worden, zal razapo.com deze goederen na controle onmiddellijk verzenden naar de verkoper.

9.6 De verkoper is zelf verantwoordelijk voor alle non-conformiteit of defecten, of retouren van een van de goederen. De verkoper zal razapo.com in kennis stellen van dergelijke non-conformiteit, defecten, of retours en samen werken met razapo.com in verband met een retour. Onder meer door het invoeren van de procedures voor de terugkeer van goederen naar de verkoper onder de standaard processen van razapo.com. De verkoper zal verantwoordelijk zijn voor alle kosten en uitgaven.

9.7 Tenzij anders schriftelijk door de partijen is overeengekomen, zal razapo.com crediteren de commissie met betrekking tot geretourneerde of verkeerd geleverde orders aan de verkoper. Razapo.com zal niet crediteren aan de verkoper andere kosten of vergoedingen in verband met een retour of verkeerd geleverde Order.

9.8 De verkoper kan ten alle tijden een claim indienen in het geval van een bezwaar voor een retour product.

Artikel 10 – Activiteitskosten

10.1 Razapo.com factureert aan de verkoper een bedrag exclusief BTW en alle andere belastingen en toeslagen die van toepassing zijn bij wet voor de activiteiten door razapo.com gegeven aan de verkoper. Zoals het aanbieden van goederen op het platform, sales traffic activiteiten en order fulfillment activiteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, volgens de prijzen aangegeven in de bijzondere voorwaarden, die niet onderworpen zijn aan enige variatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door de partijen.

10.2 De facturen zullen volgende gegevens bevatten: nummer en datum van de order, geleverd activiteiten en gedetailleerd activiteit kosten.

10.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de afwikkeling van de facturen van klanten worden uitgevoerd door razapo.com ten aanzien van de transacties ontvangen.

Artikel 11 – Verificatie procedure

11.1 Alle verkopers zijn verplicht om een verificatie procedure te doorlopen, waarbij we door middel van een € 0.001 betaling het bankrekeningnummer verifiëren en betalingen kunnen uitvoeren naar het geverifieerde bankrekeningnummer. Zonder deze verificatie procedure kan Razapo geen betalingen uitvoeren.

11.2 Wanneer het aantal transacties meer dan 20 bedraagt per maand voor 2 opeenvolgende maanden of het betaalvolume hoger is dan € 10.000 per maand voor 2 opeenvolgende maanden, zal er om een extra verificatie gevraagd worden.

11.3 De verkoper dient daartoe een tweetal documenten (uittreksel KvK of KBO niet ouder dan 6 maanden) en een geldig identiteitsbewijs van de bestuurders en de UBO’s  te uploaden. Ook moet er opnieuw een € 0,01 betaling gedaan worden.

11.4 Razapo zal de verkoper via email vragen om de extra verificatie procedure uit te voeren. Wanneer de verkoper de verificatie procedure niet uitvoerd binnen een periode van 7 dagen, dan zal Razapo het verkopers account inactief maken tot de extra verificatie procedure uitgevoerd is.

Artikel 12 – Betalingen

12.1 De verkoper betaalt aan Razapo.com per via het platform verkocht artikel, tenzij het desbetreffende artikel binnen veertien (14) dagen door de klant is geretourneerd als gevolg van de annulering van de koopovereenkomst, een vergoeding . De hoogte van de vergoeding per product bedraagt 10%.

12.2 Razapo.com zal het platform zodanig inrichten dat klanten aan Razapo.com betalen. Alle betalingen en uitbetalingen worden verwerkt door een extern bedrijf PSP (Payment Service Provider). De PSP heeft een vergunning van DNB (De Nederlandse Bank) De vergunning houd in dat de PSP betalingen kan ontvangen en uitbetalen mag uitvoeren binnen SEPA (Singel Euro Payment Area) .De verkoper verleent  aan Razapo.com het onherroepelijk recht om in naam van Razapo.com en met uitsluiting van de verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomsten.

12.3 De verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door de klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de klant restitueren en de klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend aan Razapo.com kan plaatsvinden. De verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een klant aan Razapo.com de klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de verkoper.

12.4 De totaalprijs van ieder product dat door verkoper wordt aangeboden op het platform, dient gelijk te zijn aan de totaalprijs waarvoor verkoper het desbetreffende product op haar eigen website aanbiedt. Indien de klant kan aantonen dat de totaalprijs van een product ten tijde van zijn aanschaf via het platform hoger ligt dan de totaalprijs die verkoper op zijn eigen website in rekening brengt, zal Razapo.com de klant dit verschil betalen aangevuld met een coulancevergoeding van maximaal vijf euro (€5,–). Razapo.com is gerechtigd dit bedrag (totaalprijsverschil + coulance vergoeding), op verkoper te verhalen. verkoper zal een zodanig bedrag binnen achtentwintig (28) dagen na een verzoek daartoe van Razapo.com aan Razapo.com betalen.

12.5 Indien een koopovereenkomst binnen de 14 wordt ontbonden, dan zal Razapo.com de betaling rechtstreeks aan de klant retourneren. Wordt een koopovereenkomst na deze termijn ontbonden, dan dient klant zich rechtstreeks tot de verkoper te wenden teneinde een betaling geretourneerd te krijgen. Razapo.com is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende artikel. Razapo.com is niet gehouden enig bedrag, aan de verkoper te vergoeden vanwege een koopovereenkomst die na deze termijn wordt ontbonden en Razapo.com is gerechtigd de commissie te behouden.

Artikel 13 – Organisatie en onafhankelijkheid van de verkoper

13.1 Op basis van de klantovereenkomst is razapo.com geen partij bij transacties tussen de klanten en de verkoper. En de verkoper vrijwaart razapo.com en zijn ondernemingen, agenten en werknemers van claims eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van welke aard en natuur , bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met dergelijke transacties.

13.2 De verkoper en razapo.com zijn onafhankelijke ondernemers en niets in de verkopers overeenkomst zal enige partnership, joint venture, agentschap, franchise of vertegenwoordigers relaties tussen de partijen creëren. De partijen erkennen wederzijds dat de verkoper overeenkomst niet zal leiden tot de oprichting van een rechtstreekse arbeidsverhouding tussen razapo.com en de personen die activiteiten verstrekken aan de verkoper. De verkoper zal geen enkele bevoegdheid hebben om aanbiedingen te accepteren namens razapo.com.

13.3 Verkoper zal niet uitbesteden een van de rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com.

13.4 De verkoper vrijwaart en verdedigd razapo.com (functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) tegen elke claim, verlies, schade, kosten, uitgaven, civielrechtelijke boete, straf of andere aansprakelijkheid (inclusief, zonder beperkingen , advocaatkosten) die voortvloeien uit of in verband met:

– Een inbreuk of niet-nakoming door de verkoper en of zijn werknemers, agenten of aannemers van de verplichtingen in de verkoper overeenkomst.

– De verkoopkanalen van goederen in eigendom van of geëxploiteerd door de verkoper (met inbegrip van het aanbod, verkoop, fulfillment, terugbetaling, retourneren of aanpassingen) het inhoud materiaal van de verkoper, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, persoonlijk letsel, de dood of schade aan eigendommen.

– De belastingen van de verkoper.

13.5 Niets in deze overeenkomst zal razapo.com of de verkoper verplichten om deel te nemen aan enig handelen dat door de wet verboden is en bestraft kan worden volgens de wetten van Belgie en Nederland of enig ander land.

13.6 Als razapo.com bepaalt dat een claim nadelige gevolgen kan hebben voor razapo.com dan kan razapo.com de verdediging overnemen ten koste van de verkoper. De verkoper kan zich dan niet meer uitspreken over het oordeel of het aangaan van een schikking van een claim zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van razapo.com

13.7 Deze voorwaarden zal geen exclusieve relatie vormen tussen razapo.com en de verkoper. Niets uitgedrukt of geïmpliceerd in deze voorwaarden is bedoeld voor andere personen dan de partijen en geeft geen ander personen anders dan de partijen het recht om een claim in te dienen in verband met deze voorwaarden. Deze voorwaarden alle verklaringen, garanties en bepalingen zijn bedoeld voor het enige en exclusieve voordeel van razapo.com en de verkoper.

13.8 Zoals tussen de verkoper en razapo.com zal de verkoper zelf verantwoordelijk zijn voor alle verplichtingen in verband met het gebruik van een derde partij, dienst of functie die de verkoper gebruikt voor eigen rekening.

13.9 Razapo.com behoudt zich het recht om te delegeren of uitbesteden de prestaties of de taken in verband met de uitvoering van de verplichtingen uit de verkoper overeenkomst. En behoudt zich het recht om dienstverleners, onderaannemers of agenten hiervoor te gebruiken onder de voorwaarden die razapo.com passend acht.

Artikel 14 – Beëindiging en opzegging

14.1 Razapo.com heeft het recht om de verkopers overeenkomst bij het optreden van een van de volgende gebeurtenissen eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen:

– De verkoper die in strijd is met verplichtingen of garanties in het kader van de verkopers overeenkomst en deze niet kan of wil herstellen binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van razapo.com.

– De verkoper schakeld een bevoegde rechtbank in voor de ontbinding van een contract of voor de liquidatie of ontbinding van een order.

– De verkoper maakt een afspraak met zijn crediteuren of schakeld een bevoegde rechter in om zich te bescherming tegen zijn schuldeisers.

– De verkoper dreigt om de werkzaamheden of business stop te zetten.

– Niet tegenstaande het voorgaande zal razapo.com het recht hebben om de verkoper overeenkomst en de voorwaarden zonder reden eenzijdig te beëindigen op razapo.com eigen goeddunken, binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop razapo.com schriftelijke kennis heeft gegeven van het beëindiging van de overeenkomst.

14.2 De verkoper heeft het recht om de verkopers overeenkomst eenzijdig te beëindigen binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van een van de volgende evenementen:

– Razapo.com vertraagd een betaling voor meer dan 30 (dertig) dagen zonder geldige reden in overeenstemming met de voorwaarden.

– Razapo.com vertraagd een retour voor meer dan 60 (zestig) dagen zonder geldige reden in overeenstemming met de voorwaarden.

– Razapo.com maakt een afspraak met zijn crediteuren of schakeld een bevoegde rechter in om zich te beschermen tegen zijn schuldeisers.

– Razapo.com dreigd om de werkzaamheden of business stop te zetten.

– Niet tegenstaande het voorgaande, zal de verkoper het recht hebben om de verkopers overeenkomst en de voorwaarden zonder reden eenzijdig te beëindigen op verkoper eigen goeddunken, binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop de verkoper schriftelijke kennis heeft gegeven van het beëindiging van de overeenkomst.

14.3 Vóór het beëindiging van de verkopers overeenkomst stelt de verkoper razapo.com in kennis van alle gesloten overeenkomsten met klanten die nog uitgevoerd moeten worden. Voor alle duidelijkheid is de verkoper verantwoordelijk voor de uitvoering van de lopende orders volgens het specifieke fulfillment model met razapo.com overeengekomen. Indien de verkoper in gebreke blijft kan razapo.com de orders annuleren en kunnen activiteit kosten van toepassing zijn op deze orders.

14.4 De partijen komen overeen dat er geen gerechtelijk bevel nodig is om de verkopers overeenkomst en de voorwaarden te beëindigen.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrecht

15.1 Razapo.com verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de verkoper te gebruiken zolang de verkoper producten aanbiedt op het platform op de omgeving alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het platform.

15.2 De verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de omgeving, de vormgeving, de content en alle razapo.com merken en logo’s eigendom zijn en blijven van razapo.com en op geen enkele wijze door de verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com mogen worden gebruikt. De verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van razapo.com en derden volledig respecteren.

15.3 De verkoper zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “razapo”, “razapo.com”, “razapo.nl”, “razapo.be” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van razapo‘s merken en/of logo’s door de verkoper dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van razapo.com.

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid

16.1 Vertrouwelijke informatie: alle gegevens of informatie dat eigendom is van razapo.com, haar ondernemingen, dochterondernemingen of bedrijven en niet algemeen bekend is bij het publiek, zowel in materiële of immateriële vorm, wanneer en hoe bekendgemaakt, met inbegrip , maar niet gelimiteerd tot:

– Marketing strategieën, plannen, financiële informatie, vooruitzichten, verkoop schattingen en business plannen met betrekking tot het verleden, heden of toekomstige zakelijke activiteiten.

– Vroeger of huidig prestatieresultaten, met inbegrip van bestellingen en volumes.

– Plannen en strategieën voor uitbreiding.

– Producten of diensten, klant of leverancier lijsten.

– Alle wetenschappelijke en technische informatie, uitvindingen, ontwerpen, processen, procedures, formules, verbeteringen, technologieën of methodes;

– Alle begrippen, rapporten, gegevens, designs, development tools, specificaties, computer software, broncodes, objectcodes, stroomdiagrammen, databases, uitvindingen, informatie en handelsgeheimen

– Alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijke informatie zou moeten worden erkend. Vertrouwelijke informatie hoeft niet nieuw, uniek, octrooieerbaar, auteursrechtelijk te zijn of een bedrijfsgeheim om te worden aangewezen vertrouwelijke informatie te zijn.

16.2 De verkoper zal geen vertrouwelijke informatie openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van razapo.com. De verkoper mag alleen gebruik maken van vertrouwelijke informatie voor het gebruik van de verkopers overeenkomst, en niet voor andere doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande, kan de verkoper vertrouwelijke informatie voor een van de volgende redenen vermelden:

– Om te voldoen aan dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

– De informatie bekend maken aan professionele adviseurs, accountants of bankiers, op voorwaarde dat de ontvanger eerst instemt om de informatie niet openbaar te maken.

– In het kader van een arbitrage of gerechtelijke procedure die voortvloeien uit de verkopers overeenkomst.

– Op verzoek van elke overheidsinstantie.

16.3 De rechten en plichten van de verkoper blijven na het beëindiging van de verkopers overeenkomst van kracht.

16.4 Teruggeven van vertrouwelijke informatie:

De verkoper zal teruggeven en inleveren aan razapo.com alle verstrekte vertrouwelijke informatie voor de redenen van:

– Het beëindiging van de verkoper overeenkomst.
– Het moment dat razapo.com hierom verzoekt.

De terugkeer van deze documenten moet worden uitgevoerd binnen 24 uur na het optreden van de hierboven genoemde gebeurtenissen.

16.5 Geen garanties worden gemaakt door een van de partijen in het kader van deze voorwaarden. De verkoper begrijpt dat geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de vertrouwelijke informatie wordt gemaakt door razapo.com

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Razapo.com is niet aansprakelijk jegens de verkoper of in strijd met de verkopers overeenkomst als gevolg van een vertraging in de uitvoering of het niet voldoen aan een van razapo.com verplichtingen indien de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis of oorzaak van overmacht.

17.2 Bij het optreden van overmacht kan razapo.com geheel of gedeeltelijk de levering en nakoming stop zetten of opschorten. Als dergelijke gebeurtenissen blijven aanduren langer dan (1) maand dan kan razapo.com de verkoper overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de verkoper.

17.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor de vertraging of niet-nakomen van de verplichtingen uit de verkopers overeenkomst indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht. In het geval de verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmachtvan voor meer dan 5 (vijf) opeenvolgende dagen, is razapo.com gerechtigd om de verkopers overeenkomst te beëindigen.

Artikel 18 – Beoordelingen

Artikel 19 – Allerlei

19.1 Naleving van de wet: De verkoper zal zich strikt houden aan alle geldende wetten, verdragen, codes en reglementen, in het bijzonder bescherming van persoonsgegevens, import en export, gezondheid en veiligheid.

19.2 Deze voorwaarden mogen niet worden aangepast of gewijzigd, behalve door een overeenkomst tussen de partijen.

19.3 De bepalingen en voorwaarden van de artikels blijven van kracht na het beeindigen van de verkopers overeenkomst.

19.4 In het geval van een geschil tussen de partijen in deze overeenkomst, zullen de partijen hun best doen om het geschil op te lossen in der minne binnen 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf het moment dat een van beide partijen ontvangen heeft een schriftelijke mededeling met betrekking tot dergelijke geschillen. Indien binnen deze termijn de partijen er niet in geslaagd zijn om het geschil in der minne op te lossen, zal dit geschil worden voorgelegd aan de rechtbank in overeenstemming met de regels van de Belgische rechtbank. Geen enkele partij heeft het recht om een actie te starten in verband met het geschil totdat de zaak zal zijn bepaald door de rechtbank zoals voorzien in dit artikel. Elke beslissing van de rechter is definitief, bindend en onbetwistbaar in alle aangelegenheden onder dit artikel.

19.5 De rechtbank kosten worden gedragen in overeenstemming met de bepaling van de rechter.

19.6 Alle communicatie tijdens de rechtbank procedure zal gebeuren in de Nederlandse taal, tenzij de rechtbank anders vereist.

Artikel 20 – Taal

Deze termen worden uitgevoerd door de partijen in de Nederlandse taal. Elke partij erkent dat hij dit document heeft gelezen en begrijpt de inhoud ervan in het Nederlands en dat dit document zonder dwang is ingevoerd.

DE PARTIJEN GAAN AKKOORT GEBONDEN TE ZIJN MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST MET INGANG VAN DE DATUM VAN AANVAARDING VAN DIT ELEKTRONISH CONTRACT

Laatste revisie: 16 Augustus 2017